University of Oulu

Toimitusjohtajan tietotarpeiden tunnistaminen liiketoimintatiedon hallinnan kehittämisessä : tapausyrityksenä suomalainen hirsirakennusten valmistaja

Saved in:
Author: Tölli, Joel1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201210081041
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tölli, 2012
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Reviewer: Puhakka, Vesa
Kauppinen, Antti
Description:

Tiivistelmä

Tiedolla on merkittävä rooli nykypäivän yritysjohtajien työssä. Johtajien työ on pitkälti päätösten tekemistä ja päätöksenteossa tarvitaan tietoa. Nykypäivän tietoyhteiskunnassa tietoa on saatavilla lähes rajattomasti ja päätöksenteon kannalta haasteen muodostaakin oleellisen tiedon tunnistaminen, saavuttaminen ja käyttäminen päätöksenteossa. Liiketoimintatiedon hallinta (business intelligence) pyrkii vastaamaan edellä kuvattuihin haasteisiin tavoitteenaan tukea johdon päätöksentekoa. Tässä tutkimuksessa tutkitaan liiketoimintatiedon hallinnan kehittämistä toimitusjohtajan päätöksenteon näkökulmasta, sillä aikaisempi johtamisen tutkimus on jättänyt toimitusjohtajan näkökulman vähemmälle huomiolle.

Vaikka liiketoimintatiedon hallintaa on tutkittu paljon, käsitteelle ei ole muodostunut yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tästä syystä tutkimuksessa perehdytään käsitteen ympärillä käytävään tieteelliseen keskusteluun tarkoituksena kirkastaa liiketoimintatiedon hallinnan määritelmää. Liiketoimintatiedon hallinnan kehittämisessä ensimmäinen haaste on toimitusjohtajan päätöksenteon kannalta oleellisen tiedon tunnistaminen ja käsitteellistäminen. Tutkimusongelma kietoutuu toimitusjohtajuuden, liiketoimintatiedon hallinnan ja edelleen tietotarpeiden tunnistamisen ympärille. Tutkimusongelman pohjalta on laadittu tutkimuskysymys: millä tavalla liiketoimintatiedon hallintaa tulisi kehittää toimitusjohtajan päätöksenteon tukemiseksi? Tutkimuskysymys on jaettu edelleen kahteen alakysymykseen: (1) mitä on liiketoimintatiedon hallinta toimitusjohtajan päätöksenteon tukemisen kannalta ja (2) millä tavalla toimitusjohtajan tietotarpeet ja niihin liittyvät kehitysalueet ovat tunnistettavissa ja konkretisoitavissa?

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tapausyrityksenä on suomalainen hirsirakennuksia valmistava yritys, joka on osa suurempaa, mekaaniseen puunjalostukseen erikoistunutta konsernia. Tutkimuksen aluksi laadittiin teoreettinen viitekehys liiketoimintatiedon hallinnasta ja sen kehittämisestä toimitusjohtajan tarpeiden näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen ohjaamana kerättiin empiirinen aineisto, joka muodostui tapausyrityksen toimitusjohtajan ja emoyhtiön talousjohtajan haastatteluista. Myös empiirisen aineiston analysointi tapahtui teoreettisen viitekehyksen pohjalta.

Tutkimus osoitti, että liiketoimintatiedon hallinta on moniulotteinen käsite, jota käytetään eri yhteyksissä eri tavoin. Hyvin yleisesti se nähdään prosessina, jonka tavoitteena on tukea johtajien päätöksentekoa tarjoamalla heidän käyttöönsä päätöksenteon kannalta oleellista tietoa oikea-aikaisesti. Tutkimuksessa nousi esille, että huolella toteutettu tietotarpeiden tunnistaminen on keskeinen edellytys onnistuneelle liiketoimintatiedon hallinnalle. Tietotarpeiden ja niihin liittyvien kehitysalueiden tunnistamisessa ja käsitteellistämisessä auttaa tiedon tarjonnan, tiedon kysynnän ja objektiivisten tietotarpeiden huolellinen selvittäminen. Etenkin tietotarpeiden selvittämisen osalla tulisi käyttää useita menetelmiä rinnakkain parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset tuovat oman lisänsä aiheen ympärillä käytävään tieteelliseen keskusteluun sekä antavat eväitä liiketoimintatiedon hallinnan kehittämiseen käytännön liike-elämässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joel Tölli, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.