University of Oulu

Konkurssiuhan tunnistaminen tilinpäätösanalyysin avulla

Saved in:
Author: Jarkko, Anssi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201211141050
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Jarkko, 2012
Publish Date: 2013-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jarva, Henry
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Jarva, Henry
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa selvitetään onko tilinpäätösanalyysin avulla saatavan informaation avulla mahdollista ennustaa yrityksen konkurssiin ajautumista. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti Beaverin (1966) yhden muuttujan mallia ja Altmanin (1968) usean muuttujan Z-score mallia.

Tutkimuksen aineistona on käytetty Compustat tietokannasta saatua aineistoa, joka, ennen puuttuvien ja sopimattomien arvojen poistamista, käsittää 15738 yhdysvaltalaista yritystä 437 eri alalta. Aineiston havainnot sijoittuvat vuosille 1987–2009. Aineisto sisältää muuttujia jokaisesta yrityksestä usean vuoden ajanjaksolta. Lopullinen otanta ylimääräisten havaintojen poiston jälkeen sisältää 589 konkurssiyritystä ja 5496 toimivaa yritystä.

Beaverin yhden muuttujan mallia tutkittaessa tutkimuksen kohteeksi valittiin alkuperäisen tutkimuksen viisi parasta tunnuslukua. Tunnuslukujen keskiarvojen samankaltaisuutta tutkittiin konkurssiyritysten ja toimivien yritysten välillä ensiksi käyttäen t-testiä ja myöhemmin Wilcoxonin järjestyssummatestiä. Tunnuslukujen keskiarvojen jakaumat eroavat konkurssiyritysten ja toimivien yritysten välillä useimmissa tapauksissa jo viisi vuotta ennen konkurssiin ajautumista.

Altmanin Z-score mallissa testataan viidestä eri muuttujasta muodostettua yhdistelmätunnuslukua. Yhdistelmätunnusluvun avulla otanta pyritään mahdollisimman tarkasti jakamaan konkurssiyrityksiin ja toimiviin yrityksiin. Tutkimuksessa testattiin Z-score mallia kahdella eri kriittisellä pisteellä, jotka ovat 2,67 ja 1,81. Kummankin kriittisen pisteen tapauksessa luokittelutarkkuuden huomattiin olevan erittäin alhainen. Altmanin alkuperäisen tutkimuksen kriittisellä pisteellä, 2,67, kokonaisvirheluokituksien määrä oli puolet koko aineistosta jo vuosi ennen konkurssia. Kriittisellä pisteellä 1,81 päästiin hieman parempaan luokittelutarkkuuteen, mutta tulokset eivät silti olleet tarpeeksi tarkkoja käytännön sovelluksiin. Luokittelutarkkuutta tutkittiin myös eri toimialojen välillä, mutta suurta parannusta tarkkuuteen ei saavutettu kummallakaan kriittisellä pisteellä.

Tutkimusaineiston laajuudesta johtuen tuloksien voidaan olettaa olevan melko hyvin yleistettävissä. Tuloksista voimme havaita, että yritysten taloudellinen profiili on muuttunut ajan kuluessa. Nykyajan toimivat yritykset muistuttavat 60-luvun konkurssiyrityksiä tunnuslukujen valossa. Tästä tulisi kehittää täysin uusia malleja tai päivittää vanhoja malleja, jotta ne vastaisivat paremmin nykyajan liiketoimintaympäristöä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi Jarkko, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.