University of Oulu

Tilintarkastuskertomuksen huomautusten vaikutukset yrityksen lainansaantiin

Saved in:
Author: Mäkelä, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201211141051
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Mäkelä, 2012
Publish Date: 2013-12-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sahlström, Petri
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Sahlström, Petri
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa tarkastellaan tilintarkastusraporttien huomautuksien vaikutusta suomalaisten pk-yritysten lainansaantiin. Tutkielma keskittyy kolmeen yleisimpään tilintarkastajan Suomessa antamaan huomautukseen, joita ovat huomautus oman pääoman määrästä, osakeyhtiölain vastaiset saamiset ja huomautus tilinpäätöksestä tai sen eristä. Tutkielman tarkoituksena on antaa lisää tietoa tilintarkastusraporttien vaikutuksesta yritysten taloudelliseen tilanteeseen.

Aikaisemmat tutkimukset aiheesta ovat antaneet ristiriitaisia tuloksia siitä, miten tilintarkastajan raportointi ja huomautukset vaikuttavat yritysten lainansaantiin. Useimmat aiheesta tehdyt tutkimukset ovat empiirisiä ja kyseisessä tutkimuksessa on paljolti tästä syystä keskitytty arkistotutkimukseen eli aineisto on kerätty tietokannasta. Tietokantana on käytetty Voitto+ -yritystietokantaa. Aineistona on noin 5 000 suomalaista pk-yritystä. Aineistoa on rajattu yritysten henkilöstömäärän, taseen loppusumman ja liikevaihdon perusteella. Tutkimuksessa aineiston analysointiin käytetään lineaarista regressiomallia. Selitettävinä tekijöinä ovat ostovelat jaettuna taseen loppusummalla, korko- ja rahoituskulut jaettuna taseen loppusummalla ja quick ratio -tunnusluku. Kyseisillä selitettävillä tekijöillä pyritään kuvaamaan yrityksen lainansaantia ja siinä tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Selittävinä tekijöinä ovat tilintarkastuskertomuksen muoto eli vakiomuotoinen kertomus tai kolme aiemmin mainittua huomautusta. Lisäksi mallissa on mukana kontrollimuuttujia, jotka kuvaavat yrityksen kokoa, kasvua, kannattavuutta ja velkaantuneisuutta.

Tutkielman tuloksena on, ettei aineiston perusteella voida tehdä juurikaan päätelmiä tilintarkastajan antamien huomautusten vaikutuksesta yritysten lainansaantiin. Ongelmana on huomautusten vähäinen määrä, joka on tutkimuksen aineistosta vain noin 1,8 %. Aineiston kokoa kasvatettaessa huomautusten suhteellinen osuus ei juuri muuttunut. Voidaan siis todeta, että tämän tutkimuksen perusteella Suomessa annetaan melko vähän tilintarkastushuomautuksia ja näin ollen niiden vaikutusten analysointi voi olla vaikeaa muutoin kuin empiirisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Mäkelä, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.