University of Oulu

Työntekijän itseohjautuvuus ja sen johtaminen luovassa asiantuntijaorganisaatiossa

Saved in:
Author: Malo, Maarit1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201211141052
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Malo, 2012
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puhakka, Vesa
Poutanen, Hilkka
Reviewer: Puhakka, Vesa
Poutanen, Hilkka
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää yksilön itseohjautuvuuden merkitystä ja sen johtamista luovassa asiantuntijaorganisaatiossa. Aihevalintani perustuu työntekijän itseohjautuvuuden merkitykseen organisaatiolle sekä omaan kiinnostuneisuuteeni itseohjautuvaa työskentelytapaa kohtaan.

Tutkimus on toteutettu kirjallisuuskatsauksen ja teemahaastattelun avulla. Haastattelut tehtiin viidelle työntekijälle valitussa kohdeyrityksessä. Kohdeyritys on pärjännyt hyvin vuosittain järjestettävässä henkilöstöjohtamista mittaavassa kilpailussa ja tunsin yrityksessä työskenteleviä, mielestäni itseohjautuvia henkilöitä. Tämä herätti mielenkiintoni tehdä tutkimus juuri kyseiseen yritykseen.

Haastateltavat kertoivat muun muassa päätymisestään alalle, työskentelytavoistaan, työn vaatimuksista, koetusta johtamisen tasosta kohdeyrityksessä ja asioista, jotka vaikuttivat heidän motivaatioonsa. Pyrin haastattelukysymyksillä luomaan kuvan itseohjautuvasta työntekijästä, hänen tavastaan suorittaa työnsä sekä toiveistaan itseohjautumisen mahdollistamiseksi.

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että itseohjatuvuudella on merkitystä organisaation menestymiselle ja kilpailukyvylle. Itseohjautuvuutta voidaan johtaa muun muassa osallistavan organisaatiokulttuurin, joustavuuden, kannustavan ilmapiirin sekä innostavien arvojen avulla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että etenkin luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen tarjoaa työkaluja itseohjautuvuuden lisäämiseksi tämän tyyppisessä työssä. Tutkimuksen kohteena olevan yrityksen työntekijät kokivat työnantajansa onnistuneen itseohjautuvuuden tukemisessa. Tutkimuksen mukaan työympäristöllä ei ole yhtä suurta vaikutusta motivaatioon ja itseohjautuvuuteen kuin oman työn arvostamisella, vapaudella, hyvällä tiimihengellä ja työtehtävien riittävällä haasteellisuudella. Tutkimustulokset osoittivat myös, että johdolla tulisi olla aikaa luoville asiantuntijoilleen. Tämä lisää enemmän motivaatiotasoa, kuin ulkoisten motivaattoreiden, kuten esimerkiksi rahallisten korvausten, poistaminen.

Tutkimustuloksia ei voi liikaa yleistää, sillä haastattelun kohteena oli pieni yritys, joka oli jo lähtötilanteessa kunnostautunut hyvässä johtamisen tasossa. Myös haastateltavat valittiin heidän osoittamansa itseohjautuvuuden perusteella. Tämä ohjasi osaltaan tutkimuksen tuloksia. Toisaalta tutkimus osoittaa itseohjautuvuuden ilmenemismuotoja yksilön työskentelytavassa ja luovien asiantuntijoiden vaatimuksia työlleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maarit Malo, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.