University of Oulu

Liikunnan ja urheilun yhteys lapsen sosiaaliseen rooliin kouluympäristössä

Saved in:
Author: Lehtosaari, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201212041085
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Lehtosaari, 2012
Publish Date: 2012-12-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Munter, Hilkka
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää millaisia sosiaalisia rooleja tutkimustani luokista löytyy ja onko liikunnan ja urheilun harrastaminen yhteydessä lapsen sosiaaliseen rooliin kouluympäristössä. Lähtökohtana tutkielman tekemiseen oli oma mielenkiinto aihetta kohtaan sekä oletus, että liikuntaa ja urheilua harrastavat lapset ovat korkeammalla luokan sosiaalisessa hierarkiassa ja ovat sosiaalisesti liikunnallisesti passiivisia lapsia taitavampia. Tätä omaa mielikuvaa vahvisti useat aiemmat tutkimukset aiheesta.

Tutkielman aineisto on kerätty keväällä 2012 erään keskipohjanmaalaisen kunnan peruskoulussa. Tutkimukseen osallistui kaksi 5. luokkaa ja yhteensä 21 oppilasta. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin monimenetelmällistä tutkimusta. Monimenetelmällinen tutkimus tässä tutkielmassa tarkoittaa monimenetelmällisiä tiedonkeruumenetelmiä. Määrällistä tutkimusta tutkielmassa edustaa sosiometrinen kysely ja laadullista tutkimusotetta edustaa teemahaastattelu. Teemahaastatteluun osallistui seitsemän oppilasta, jotka sopivat parhaiten Koskenniemen (1982, 101) eri sosiaalisten tyyppien piirteisiin. Vaikka sosiometrinen kysely kuuluukin perusluonteeltaan määrällisen tutkimuksen piiriin, tässä tutkielmassa sosiometriikan määrällinen osuus rajoittuu määrälliseen aineistonkeruumenetelmään. Sosiometrinen analyysi muistuttaa tutkielmassa enemmän laadullista sisällönanalyysiä kuin määrällistä analyysia.

Tutkimustulosten mukaan liikunnalla itsessään ei ole vaikutusta lapsen sosiaaliseen rooliin, vaan erottavaksi tekijäksi nousi urheiluseuraan kuuluminen, eli organisoitu urheilu. Organisoidun urheilun parissa liikkuvat oppilaat nousivat luokan johtajiksi ja suosikeiksi. Joukkue- tai yksilölajin harrastamisella ei myöskään ollut merkitystä luokan sosiaalisen hierarkian muodostumisessa.

Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää kasvatuksen kentällä ja urheilussa, kunhan vastuussa olevat kerhojen vetäjät ja valmentajat tiedostavat liikunnan sosiaalistavan vaikutuksen. Organisoitu aikuisjohtoinen liikunta ja urheilu tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Lehtosaari, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.