University of Oulu

Yritysavustusten myöntöperusteet ja vaikuttavuuden arviointi

Saved in:
Author: Eskelinen, Esa-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201212121095
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-P. Eskelinen, 2012
Publish Date: 2012-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa pyritään selvittämään myöntävätkö ELY-keskukset lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) mukaisten yritystukiohjelmien yritysavustuksia talousteoreettisin perustein. Tämä tapahtuu analysoimalla yritystukilaissa ELY-keskuksille asetettuja yritysavustusten myöntämistä koskevia tavoitteita. Kyselyllä saadun aineiston perusteella analysoidaan myös perusteita, joilla yrittäjät itse ovat hakeneet yritysavustusta.

Ohjelmakauden 2007–2013 alkupuolella ELY-keskusten myöntämien lain (1336/2006) mukaisten yritysavustusten, yrityksen kehittämisavustuksen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen, allokoitumisesta alueellisesti pyritään antamaan kuva erilaisten kuvioiden ja taulukoiden avulla. Pohjois Pohjanmaan ELY-keskuksen tukemista hankkeista havainnoidaan myös niiden synnyttämiä yritystason vaikutuksia.

Tutkielman mukaan talousteorian mukaiset perusteet yritysavustusten myöntämiselle eivät tule eksplisiittisesti selvästi esille ELY-keskusten tavoitteissa, vaikkakin on vaikea perustella väitettä, etteivät ELY-keskusten yritysavustusten myöntämistä koskevat tavoitteet ohjaisi yritysavustuksia myönnettäväksi ensisijaisesti talousteoreettisin perustein. ELY-keskusten yritysavustusten myöntämistä ohjaavista tavoitteista on kuitenkin selvästi nähtävissä myös alueellisen tasa-arvoisuuden tavoite. Kyselyaineiston perusteella on pääteltävissä, etteivät yritykset ole hakeneet avustuksia puhtaasti talousteoreettisin perustein.

Ohjelmakauden 2007–2013 alkupuolen havaintoaineistossa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tukemien hankkeiden kohdalla hankkeiden synnyttämät todelliset vaikuttavuudet poikkeavat suuresti avustuspäätösvaiheen vaikuttavuusarvioista niin, että todelliset vaikuttavuudet ovat keskimäärin huomattavasti avustuspäätösvaiheessa arvioituja vaikuttavuuksia pienempiä. Vaikuttavuutta on yliarvioitu suuressa osassa hankkeita. Regressioanalyysin avulla tutkitaan löytyykö yritysten ja avustusten ominaisuuksista vaikuttavuuksien virhearvioinnille systemaattisia selityksiä. Regressioanalyysin tuloksista saadaan suuntaa antavia huomioita ELY-keskusten virkamiehille, jotka myöntävät yritysavustuksia. Tulosten robustisuus tulisi varmentaa eri ajanjakson ja mahdollisesti eri ELY-keskuksen havaintoaineistolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Esa-Pekka Eskelinen, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.