University of Oulu

Cohesion and context creating devices in narrative : reference, deixis and their application in the Legends of Alyria role playing game

Saved in:
Author: Niemelä, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201301171005
Language: English
Published: Oulu : S. Niemelä, 2013
Publish Date: 2013-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Kuure, Leena
Description:

Abstract

This pro gradu thesis studied the application of context and cohesive devices in narrative text. The goal of the research was to show through the study of examples how reference and deictic language could be used both to create textual cohesion as well as create context by requiring the reader to interpret expressions through their background knowledge. This requires constant interaction between the reader and the text. The data for the analysis was the introductory text from Legends of Alyria role playing game.

The cohesion theory and the theory on reference were based on the works of Halliday and Hasan (1980 & 1989). The theory on the context creation and on deixis were based on the writings by Semino (1997), Lyons (1981) and Bühler (1990). The analysis was divided to the study of personals, demonstratives and comparatives on the subject of cohesion and to the study of person, time and place reference and deixis on the subject of context creation, which were analysed from the point of view of a reader.

The results of the study showed that most of the cohesion creating devices were clear and easy to understand, which aided the reader to immerse in the textual world. The context creating devices were simple and open for interpretation, which allowed the reader to insert much of their own imagination into the narrative. As a reading experience, the text attempted to guide the reader onwards and encouraged them to use their own imagination, which is typical to role playing texts.

Tiivistelmä

Tämä pro gradu tutkielma tutki viittausten ja deiktisten ilmausten käyttöä kerronnallisessa tekstissä. Lähtökohtaisesti tutkimuksen tarkoituksena oli esimerkkien kautta selventää, miten viittauksia voidaan käyttää sekä tekstin sisäisen koheesion luomiseen että luomaan tekstille sisältöä ulkoista tulkintaa vaativien viittausten ja deiktisyyden kautta. Tässä korostuu erityisesti lukijan aktiivinen rooli tekstin tulkitsijana. Analyysin kohteena oli Legends of Alyria roolipelin esittelyteksti, jossa esiintyviä viittauksia ja deiktisiä ilmauksia tulkittiin koheesion ja kontekstin luonnin kautta.

Koheesioteoria sekä viittausten tarkempi teoria perustui Halliday & Hasanin (1980 & 1989) työhön kohesiosta. Kontekstiteoria ja deiktiset ilmaukset perustuivat Seminon (1997), Lyonsin (1981) ja Bühlerin (1990) kirjallisuuteen. Analyysi oli jaoteltu koheesioviittausten tulkinnassa persoonapronominien, demonstratiivipronominien ja vertailumuotojen ja kontekstiviittausten tulkinnassa henkilö-, paikka- ja aikaviittauksien tutkintaan, jossa kirjoittaja asettautui lukijan asemaan tekstin tulkitsijana.

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että koheesiota luovat viittaukset olivat suurimmaksi osaksi hyvin selkeitä ja näin ollen helpottivat lukijan immersiota tekstin maailmaan. Viittaukset ja ilmaukset, jotka vaikuttivat tekstin sisällön luomiseen olivat usein yksinkertaisia ja avoimia, mikä antoi lukijalle vapauden tulkita tekstiä itsenäisesti. Lukukokemuksena teksti pyrki siis johdattelemaan lukijaa eteenpäin ja käyttämään omaa mielikuvitustaan, mikä on tyypillistä roolipelikirjallisuudessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Niemelä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.