University of Oulu

Analysis of the trade development strategy : the Murmansk region case

Saved in:
Author: Atkova, Irina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201301241011
Language: English
Published: Oulu : I. Atkova, 2013
Publish Date: 2013-01-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtinen, Ulla
Reviewer: Mainela, Tuija
Lehtinen, Ulla
Description:
Trade between Finland and Russia plays an important role in the economies of both countries. However, lack or insufficiency of relevant information concerning trading procedures in Russia, and in the Murmansk region in particular, frequently hinders the deployment of the existing business opportunities and makes the process of entering the regional market rather complicated demotivating perspective Finnish investors. To address this problem, the current study explores the trade development strategy of the Murmansk region and identifies its influence on the cross-border trade with Finland. This study is designed as a qualitative single-case embedded study. Primary data collection is executed by means of a survey and semi-structured interviews. Secondary data collection entails relevant literature analysis, with journal articles, statistics reports, and official documents among others. The acquired data is analyzed by developing a case description. In this research trade development strategy is understood from the practice theory perspective and is defined as a set of strategic activities initiated by the formal and informal institutions with an aim to positively influence trading. Trade development strategy includes activities related to (1) intelligent growth; (2) trade promotion; (3) infrastructure development; and (4) support for market access and international trade cooperation. This study has revealed that absence of a thoroughly devised international trade development strategy in the Murmansk region does not allow streamlining all the strategizing activities related to the trade development in the region. Accordingly, the activities tend to be uncoordinated and unbalanced. Furthermore, those activities that are implemented are insufficient to cardinally change the situation — either due to the lack of authority or initially low developmental level. As a result, the strategizing episodes that are being currently implemented in the Murmansk region cannot substantially influence or facilitate the international trade between Finland and the Murmansk region. From the theory point of view, this study utilizing practice theory approach contributes to the understanding of the strategy concept as applied to the trade development, sheds light on the structural peculiarities of the trade development strategy, pinpoints the absence of a commonly devised framework for the trade strategy development and develops a single-case trade strategy analysis framework.
see all

Venäjän ja Suomen välisellä kaupalla on tärkeä taloudellinen merkitys molemmille maille. Kuitenkin olennaisen tiedon puute Venäjän ja Murmanskin alueen kaupan menettelytavoista estää suomalaisia investoijia hyödyntämästä nykyisiä liiketoimintamahdollisuuksia alueella ja vaikeuttaa yritysten markkinoille pääsyä. Tämä tutkimus tarkastelee ”kansainvälisen kaupan edistämisstrategiaa” (trade development strategy) Murmanskin alueella ja sen vaikutusta rajoja ylittävään liiketoimintaan. Tutkimus on toteutettu laadullisena sisällönanalyysina yksittäisestä case-tapauksesta. Tutkimusaineisto on kerätty kyselytutkimuksella ja puolistrukturoiduilla haastatteluilla. Lisäksi tietoa on kerätty kirjallisuudesta, lehtiartikkeleista, tilastoista ja virallisista dokumenteista. Tässä tutkimuksessa kansainvälisen kaupan edistämisstrategiaa on tarkasteltu ns. strategy as practice -teorian näkökulmasta, jolloin käsite on määritelty virallisten ja epävirallisten instituutioiden strategisiksi toiminnoiksi, joiden tavoitteena on edistää kaupankäyntiä. Edistämisstrategia sisältää seuraavat toiminnot: 1) osaava kasvu 2) kaupan edistäminen 3) infrastruktuurin kehittäminen ja 4) markkinoille pääsyn tukeminen ja kansainvälisen kaupan yhteistyö. Tutkimus osoittaa, ettei Murmanskin alueella ole huolellisesti suunniteltua kaupan edistämisstrategiaa, mistä syystä kaupan edistämiseen liittyviä toimintoja ei ole virtaviivaistettu. Toiminnot ovat koordinoimattomia ja epätasapainossa. Lisäksi jo toteutetut toiminnot ovat riittämättömiä muuttamaan merkittävästi tilannetta joko johtuen määräysvallan puutteesta tai alhaisesta kehitystasosta. Tuloksena voidaan todeta, että Murmanskin alueella toteutettavat strategiset tapahtumat eivät voi olennaisesti vaikuttaa tai edistää kansainvälistä kauppaa Murmanskin alueen ja Suomen välillä. Teoreettisesta näkökulmasta tämä tutkimus hyödyntää practice-teoriaa ja lisää strategia-käsitteen parempaa ymmärtämistä ja soveltamista kansainvälisen kaupan edistämisstrategiaan, minkä rakenteellisia erityispiirteitä työ valottaa. Tutkimus korostaa, ettei tälle strategialle ole yleisesti suunniteltua viitekehystä. Tässä työssä onkin kehitetty viitekehys kaupan edistämisstrategian analysointiin yksittäistapauksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Irina Atkova, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.