University of Oulu

Opetusharjoittelujen ja pedagogisen portfolion merkitys opettajaksi kasvamisen prosessissani

Saved in:
Author: Heikkinen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201302121029
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikkinen, 2013
Publish Date: 2013-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karikoski, Hannele
Reviewer: Sarenius, Vesa-Matti
Karikoski, Hannele
Description:
Opettajaksi oppiminen on ollut haastava ja mielenkiintoinen prosessi. Pro gradu -tutkielmassani tutkimuskohteenani onkin oma opettajaksi kasvamisen prosessini, jota tarkastelen opetusharjoittelujen aikana kirjoittamani pedagogisen portfolion avulla. Tutkimuksessani tutkin sitä, mikä merkitys opetusharjoitteluilla sekä pedagogisella portfoliolla on ollut omassa opettajaksi kasvamisen prosessissani sekä sitä, miten pedagoginen käyttöteoriani on rakentunut luokanopettajan koulutuksen opetusharjoittelujen aikana. Pro gradu -tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Koska tutkimusaineistonani toimii henkilökohtainen pedagoginen portfolioni, joka sisältää ajatuksiani, kokemuksiani sekä tuntemuksiani kasvatus- ja opetustyöstä, on tutkimukseni persoonallisiin dokumentteihin perustuva. Näiden pohdintojeni avulla pyrin tutkimuksessani selvittämään pedagogisen käyttöteoriani eli opetus- ja kasvatustyöhön liittyvien arvojen ja näkemyksieni rakentumista sekä löytämään opetusharjoittelujen ja pedagogisen porfolion merkityksen opettajaksi kasvamisen prosessissani. Pro gradu -tutkielmani tuloksista selvisi, että opetusharjoitteluilla ja niiden antamilla mahdollisuuksilla sekä itsenäiseen että ohjaavan opettajan tukemaan reflektiivisiin pohdintoihin, on ollut suuri merkitys opettajaksi kasvamisen prosessissani. Pedagoginen käyttöteoriani on selkiytynyt opetusharjoittelujen edetessä ja opetus- ja kasvatustyöhön liittämäni arvot, ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys ovat saaneet opetusharjoittelujen aikana tukea sekä kasvatustieteen teoriasta että opetusharjoittelujen antamasta käytännön kokemuksista. Koska tutkimukseni aineisto on henkilökohtainen ja tutkimuskohteena on vain yksi opettajaopiskelija, ei tutkimukseni tulokset ole helposti yleistettävissä. Pro gradu -tutkielmani antaa kuitenkin viitteitä opettajaksi kasvamisen prosessista myös yleisellä tasolla. Tutkimukseni osoittaa ohjatun opetusharjoittelun antaman käytännön kokemuksen sekä pedagogisen portfolion tarjoaman mahdollisuuden reflektiiviseen pohdintaan olevan tärkeää opettajaksi kasvamisen prosessissa. Nämä tutkimustulokset antavat myös syitä pohtia, onko opetusharjoittelujen määrä luokanopettajakoulutuksessa tarpeeksi suuri, jos niiden antama hyöty opettajaopiskelijan opettajaksi kasvamisen prosessissa on näinkin merkittävä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Heikkinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.