University of Oulu

WWW visibility in marketing

Saved in:
Author: Ollila, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201302121033
Language: English
Published: Oulu : T. Ollila, 2012
Publish Date: 2013-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Halonen, Raija
Reviewer: Väyrynen, Karin
Halonen, Raija
Description:

Abstract

Social media is a vital channel for marketers nowadays. Customers are more empowered today than ever before and the Internet is accelerating the trend toward greater customer empowerment. In few years Web 2.0 has become a highly important media and it has changed the Web into platform where individuals can communicate, assemble and organize data. Web 2.0 also offers a variety of different “tools” for companies to be used in marketing. Because companies and products are visible and discussed in social media, it is recommendable that companies try to seek positive publicity in these media.

Thesis aims to describe the opportunities social media provides in organizational use, as well as, to provide an overview of the current situation in social media utilization in Finland. Further, it seeks to investigate the challenges organizations have in social media or in a whole field of E-marketing, and what kind of plans organizations have for the future in a field of E-marketing.

The study consists of theoretical and empirical parts. Literature part scrutinizes the literature that covers different sides of online marketing. Empirical part of the study was conducted as a survey research. Results are based on a questionnaire and interviews that were conducted among Finnish companies during time period of spring and autumn 2012. The data was gathered among companies operating in different fields of business. Interviews were transcribed and conclusions were made from those. Because of the limited number of participants that took part to the questionnaire, the results derived from it are merely suggestive. Nevertheless, interviews did strengthen the understanding that was inherited from the questionnaire.

The findings reveal that e-marketing has a very important role in the companies’ marketing strategy. Majority of the firms see social media marketing as a positive thing. Yet, the companies were unsure whether they possess the needed skills to do marketing in social media effectively. The results imply that the reason for this is related to the skills and experience the companies have in social media marketing. Those are such issues though, that company will learn and will develop its own way to use social media. This was also showed in the results.

Tiivistelmä

Sosiaalinen media on tärkeä markkinointikanava nykypäivänä. Kuluttajilla on nykyään enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kuin koskaan ennen, minkä lisäksi Internet tarjoaa yhä kasvavassa määrin vaikuttamiskeinoja. Muutamassa vuodessa Web 2.0:sta on tullut erittäin tärkeä media, joka on muuttanut Internetin alustaksi, jossa ihmiset voivat kommunikoida sekä koota ja järjestää tietoa. Web 2. tarjoaa useita ”työkaluja” myös yrityksille käytettäväksi markkinoinnissa. Koska yritykset ja tuotteet ovat näkyvissä ja keskustelun kohteena sosiaalisissa medioissa, on suositeltavaa, että yritykset yrittävät hakea positiivista julkisuutta näissä medioissa.

Tämä pro gradu -tutkielma pyrkii kuvailemaan mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media tarjoaa organisaatioille, minkä lisäksi se tarjoaa yleiskuvan sosiaalisen median hyödyntämisestä Suomessa. Lisäksi tavoitteena on selvittää haasteita, joita organisaatioilla on sosiaalisessa mediassa tai laajemmin sähköisessä kaupankäynnissä, sekä selvittää yritysten tulevaisuuden visioita sähköiselle kaupankäynnille.

Tämä työ koostuu kirjallisuuteen perustuvasta teoriaosuudesta sekä empiirisestä osuudesta. Kirjallisuusosuus tarjoaa laajan katsauksen tieteelliseen kirjallisuuteen verkkomarkkinoinnin eri puolilta. Työn empiiristä osuutta varten järjestettiin survey-tutkimus. Tulokset perustuvat kyselytutkimukseen ja haastatteluihin, jotka suoritettiin suomalaisten yritysten piirissä kevään ja syksyn 2012 välisenä aikana. Data kerättiin yrityksiltä, jotka edustivat eri toimialoja. Haastattelut litteroitiin ja päätelmät tehtiin niistä. Koska kyselyyn osallistuneiden yritysten määrää jäi rajalliseksi, kyselystä saadut tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Siitä huolimatta, suoritetut haastattelut vain vahvistivat kuvaa, joka saatiin kyselystä.

Tuloksista ilmenee, että sähköinen markkinointi on tärkeä osa yritysten markkinointistrategiaa. Suurin osa yrityksistä näkee sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin positiivisena asiana. Kuitenkin yritykset olivat epävarmoja siltä, osaavatko he tehdä tehokasta markkinointia sosiaalisessa mediassa. Tulokset näyttävät, että epävarmuuden syy löytyy yritysten rajallisesta osaamisesta ja kokemuksesta sosiaalisen median markkinoinnin alueella. Nämä ovat tietenkin asioita, jotka yritys oppii ajan kuluessa ja joissa se kokemuksen karttuessa löytää oman, itselleen sopivan tavan toimia. Tämä tuli näytetyksi myös tuloksissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Ollila, 2012. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.