University of Oulu

Alakoulunopettajien luovuusasenteista

Saved in:
Author: Paasonen, Anna-Maaria1; Suutari, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201303081084
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-M. Paasonen; A. Suutari, 2013
Publish Date: 2013-03-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Komulainen, Jyrki
Reviewer: Pönkkö, Anneli
Komulainen, Jyrki
Description:

Tiivistelmä

Luovuus on tärkeä ja ajankohtainen aihe, koska sitä tarvitaan niin tulevaisuuden työelämässä, arjessa, kuin yksilötasolla. Luovuus mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, joten opettajan tehtävänä on huomioida sitä työssään. Opettajien tulisi nostaa luovuutta tietoisesti esille opetuksessaan, jotta se tukisi parhaiten luokan ja oppilaiden luovuuden kehittymistä. Tutkimme alakouluopettajien luovuusasenteita, koska asenteet ohjaavat yksilöä toimimaan tietyllä tavalla jotakin kohdetta kohtaan.

Luovuutta käsitellään monesta eri näkökulmasta, koska luovuuden määrittely vaatii useamman asian yhtäaikaista tarkastelua. Selvitämme myös luovuuden roolia koulumaailmassa; sen haasteita ja opettajan merkitystä luovuuden tukijana. Perehdymme lisäksi asenteisiin käyttäen teoriapohjana asenteiden kolmikomponenttimallia, johon kuuluvat affektiivinen, kognitiivinen ja konatiivinen komponentti.

Toteutimme syksyllä 2012 kvantitatiivisen survey-tyyppisen tutkimuksen, jossa oli mukana yhdeksän kainuulaista koulua. Tutkimukseen osallistuneissa kouluissa oli 137 alakouluopettajaa, joista kyselyyn vastasi 70, joten vastausprosentti oli 51,1 %. Kyselylomake koostui monivalintakysymyksistä, jotka mittasivat kolmea komponenttia, ympäristön tukea ja opettajien taustafrekvenssejä. Toteutimme tutkimuksen paperisina kyselylomakkeina, jotka veimme kouluille viikon ajaksi.

Tutkimustulosten mukaan alakouluopettajien luovuusasenteet olivat positiivisia tai melko positiivisia ja negatiivisia asenteita ei esiintynyt juuri lainkaan. Opettajat eivät kokeneet ympäristöä luovuutta tukevaksi, mutta sillä ei ollut kuitenkaan vaikutusta luovuusasenteisiin. Luovuusasenteita selittäviä tekijöitä olivat kolmikomponenttimallin mukaisesti eri komponentit, konatiivista komponenttia lukuun ottamatta. Lisäksi muita asenteen selittäjiä olivat luovuuteen suhtautumista kuvaavat väittämät, harrastuneisuus ja sukupuoli.

Konatiivinen komponentti oli positiivinen, mutta kolmesta komponentista heikoin. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opettajat eivät välttämättä edistä luovuutta toiminnallisesti niin paljoa, kuin heidän luovuusasenteen muut komponentit antavat ymmärtää. Emme voi kuitenkaan olettaa tämän pitävän täysin paikkaansa, koska se olisi vaatinut meiltä tutkijoilta opettajien työskentelyn konkreettista seuraamista. Asenteet ovat jokaiselle henkilökohtaisia, jonka vuoksi ympäristön tuen puutteellisuus ei vaikuta opettajien luovuusasenteiden positiivisuuteen. Luovuusasenteiden keskeisimmät selittäjät olivat kolme komponenttia.

Tarkoituksena on, että tutkimus herättää keskustelua luovuuden tärkeydestä koulussa sekä opettajan roolista luovuuden tukijana. On tärkeää, että opettajien kokema ympäristön tuen puutteellisuus kouluissa nostettaisiin esille ja sitä tiedostettaisiin enemmän. Toivomme, että opettajat tarkastelisivat omia asenteita luovuudesta ja pystyisivät jakamaan tietoa ja ideoita toisilleen. Toivottavasti opettajat ymmärtäisivät, kuinka suuri merkitys näillä asenteilla on myös oppilaiden luovuuteen ja sen kehittymiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Maaria Paasonen; Aino Suutari, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.