University of Oulu

Transfer of meaning in tourist brochure translations

Saved in:
Author: Luonua, Matti-Mikael1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 17.8 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201303191112
Language: English
Published: Oulu : M.-M. Luonua, 2013
Publish Date: 2013-04-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Marjomaa, Ilkka
Reviewer: Marjomaa, Ilkka
Lauttamus, Timo
Description:
The topic of this thesis concerns the translation of tourist brochures and how the message of the original text, along with the intended perlocution, are transferred to the translated text. The thesis mainly looks at translations from Finnish to English. There are two exceptions, where translations in Italian, German, Swedish and Russian were also looked at for comparison. The analysed translations were found from ten brochures that were collected from the Tornio and Pello tourist information offices, and two websites that promote locations in Muonio and in Tornio, respectively. The brochures promote locations situated in Lapland except for one, which promotes the food culture of Finland. The theoretical background for the text includes Relevance Theory and the linguistic concepts of locution, illocution, and perlocution. The analysis utilises concepts from translation theory, including functional, cultural and descriptive equivalents, transference, and the covert and overt methods. The goal of the analysis was to see how the aforementioned concepts from translation theory are used in tourist brochure translations to transfer the meaning of the original text to the translated text, and if the translation process has a negative effect on the relevance and intended perlocution, which in turn can lower the attraction of the brochure and the promoted location. The goal also included seeing if translators attempt to avoid this negative effect and if they do, what are the measures that are taken to prevent it. The results of the study reveal that in some cases, the translators do in fact seem to recognise the importance of relevance and the transferral of intended perlocution, thus striving to improve relevance and take measures to aid the transferral of intended perlocution. In other cases, the translators did not seem to hold relevance and perlocution in importance. In these cases the relevance could even be lowered. It seems that the most negative effect on the translation was created when text was omitted in the translation. The results of this study could be used for example to teach translators in the commercial business how relevance and the transferral of intended perlocution are improved and how to avoid the methods that have a negative effect on relevance and transferral of intended perlocution.
see all

Tutkielman aihe on matkailuesitteiden käännökset ja miten alkuperäisen viestin sisältö ja sen tarkoitettu tehtävä ja perlokuutio siirtyvät toiselle kielelle. Pääosin gradussa tarkastellaan käännöksiä suomesta englanniksi. Poikkeuksina olivat kaksi tapausta, joissa tarkasteltiin vertailun vuoksi miten sama käännös oli tehty italiaksi, saksaksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Käännökset löytyivät kymmenestä matkailuesitteestä, jotka oli kerätty Tornion ja Pellon matkailutoimistoista sekä kahdesta nettisivusta, joista toinen edustaa torniolaista ja toinen muoniolaista matkailuyhtiöitä. Esitteet edustavat pääosin Lapissa sijaitsevia matkailukohteita mutta yksi esite käsittelee koko Suomen ruokakulttuuria. Teoreettisena tukena tutkielmalle toimivat relevanssiteoria ja kielitieteen käsitteet lokuutio, illokuutio ja perlokuutio. Analyysissa käytettiin myös käännöstieteen käsitteitä, jotka olivat funktionaalinen, kulttuurillinen ja deskriptiivinen ekvivalentti, transferenssi, sekä piilokäännös ja ilmikäännös. Analyysin päämäärä on tutkia miten yllämainittuja käännöstieteen käsitteitä käytetään matkailuesitteissä siirtämään alkuperäiskielisen tekstin tarkoitus käännökseen ja se onko käännösprosessilla negatiivinen vaikutus käännetyn esitteen relevanssiin ja perlokuution siirtymiseen, jotka vaikuttavat vuorollaan esitteen vetovoimaan. Päämäärään kuului myös tutkia yrittävätkö kääntäjät välttää tätä negatiivista vaikutusta ja jos yrittävät, millä tavoilla sitä pyritään välttämään. Tutkimuksen tulokset paljastivat sen, että joissain tapauksissa kääntäjät saattoivat tunnistaa relevanssin sekä tarkoitetun perlokuution siirtymisen tärkeyden ja täten pyrkivät parantamaan relevanssia sekä käyttämään toimenpiteitä, jotka auttoivat tarkoitetun perlokuution siirtymisessä. Esimerkiksi ylimääräisen tiedon lisääminen käännösversioon voi lisätä relevanssia ja täten myös tarkoitetun perlokuution siirtymistä. Toisissa tapauksissa kääntäjät eivät pitäneet korkeaa relevanssia tai tarkoitettua perlokuutiota kovin tärkeänä. Näissä tapauksissa relevanssi saattoi jopa laskea eikä tarkoitettu perlokuutio siirtynyt käännettyyn tekstiin kovin hyvin. Kävi ilmi, että negatiivisin vaikutus käännökseen syntyy kun tekstiä jätetään pois. Tutkielman tuloksia voisi käyttää esimerkiksi opettamaan mainosalan kääntäjille millä tavoin käännösten relevanssia ja tarkoitetun perlokuution siirtymistä voisi parantaa ja miten niiden heikkenemistä voisi välttää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti-Mikael Luonua, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.