University of Oulu

Taustamelun yhteys naisopettajien äänen korkeuteen ja voimakkuuteen työpäivän aikana

Saved in:
Author: Pirilä, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051137
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Pirilä, 2013
Publish Date: 2013-04-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Yliherva, Tuula
Rantala, Leena
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Yliherva, Tuula
Description:
Opettajien työkyky on riippuvainen äänen toimivuudesta. Opettajien äänihäiriöt ovat hyvin yleisiä ja enemmistö äänihäiriöitä kokevista opettajista on naisia. Luokkien taustamelu on yksi opettajien äänielimistöä eniten kuormittavista tekijöistä ja se muodostuu oppilaiden aiheuttamasta melusta, luokassa olevista laitteista ja ulkopuolelta kantautuvista äänistä. Äänielimistön kuormittuminen ilmenee äänioireina ja äänen perustaajuuden ja äänenpainetason muutoksina. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka voimakasta taustamelu on alakoulujen opetusluokissa, muuttuuko se työpäivän aikana ja ylittääkö se suositusrajat. Tutkielmassa selvitettiin myös, miten luokkien taustamelu on yhteydessä naisopettajien puheen äänenpainetasoon ja äänen perustaajuuteen aidossa opetustilanteessa. Tutkimus on osa laajempaa äänitutkimusprojektia. Tutkimuksen aineisto koostui 26 Uuden Oulun alueen naisopettajalta kerätyistä ääninäytteistä. Tutkimushenkilöillä oli tutkimushetkellä äänioireita, mutta ei lääketieteellistä hoitoa vaativaa äänihäiriötä. Aineisto on kerätty vuosina 2009–2012 kannettavalla ääniakkumulaattori VoxLogilla aidossa opetustilanteessa. VoxLog mittasi opettajien luokan taustamelun äänenpainetasoa (SPL), opettajien puheen äänenpainetasoa ja äänen perustaajuutta (F0) yhden työpäivän ajan. Opettajat kirjasivat ylös päivän työjärjestyksensä eli oppituntien aiheen ja kellonajat sekä mahdolliset äänenkäytöllisesti merkittävät tapahtumat. Lopulliseen analyysiin otettiin opettajien työpäivän ensimmäisellä ja viimeisellä oppitunnilla tallentunut ääniaineisto. Tulosten perusteella luokkien taustamelu ylittää suositusrajat. Taustamelun SPL:n ja opettajien äänen SPL:n välillä oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio, eli taustamelun voimakkuuden kasvaessa opettajat voimistivat ääntään. Vastaava korrelaatio oli opettajien äänen F0:n ja taustamelun SPL:n välillä viimeisellä oppitunnilla, jolloin taustamelun SPL:n kasvaessa opettajien F0 nousi. Taustamelun SPL:n muuttuminen ei ollut systemaattista aamun ja iltapäivän välillä, vaan siihen vaikutti eniten oppitunnin aihe. Tulokset osoittavat, että opettajien äänielimistö kuormittui taustamelun voimakkuuden kasvaessa, koska opettajat joutuivat käyttämään voimakasta ja korkeaa ääntä. Luokkien taustamelun voimakkuuteen voidaan vaikuttaa ja sitä tulee vähentää opetusluokissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Pirilä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.