University of Oulu

Hankintojen toimittajaluokittelu ja toimittajasuhteiden hallinta investointiprojekteissa

Saved in:
Author: Verkasalo, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.4 MB)
Pages: 108
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051138
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Verkasalo, 2013
Publish Date: 2013-04-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kess, Pekka
Reviewer: Kess, Pekka
Kropsu-Vehkaperä, Hanna
Description:
Diplomityön tarkoituksena on luoda optimaalinen toimittajasuhteiden hallinnan toimintamalli kohdeyrityksen investointiprojektien hankinnan kehittämiseksi. Toimittajasuhteiden hallinnalla eli SRM:llä on mahdollista parantaa investointiprojektien taloudellista ja laadullista toteutusta. SRM-toiminnan tulee pohjautua toimittajien luokitteluun, jotta toiminnassa keskitytään oikeisiin toimittajiin oikein menetelmin. Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää kirjallisuustutkimuksen teoreettiset näkökulmat tutkimuksen empiirisen tutkimuksen aineistoon niin, että lopputuloksien myötä kohdeyrityksen investointiprojektien hankintatoimella on strategiset mallit toimittajien luokittelemiseksi ja toimittajasuhteiden hallinnalle. Tutkimus on toteutettu konstruktiivisen tutkimusotteen avulla. Työn alussa on perehdytty kirjallisuuden näkökulmiin aihepiiristä. Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden perusteella on muodostettu toimittajien luokittelumalli, siinä käytettävät arviointikriteerit sekä optimaaliset SRM-toiminnan keinot, jotka soveltuvat toimintaympäristöön. Nämä tekijät on yhdistetty hankintatoimen käytettäviin resursseihin sekä tietojärjestelmäraporttien myötä analysoituun toimittajakannan nykytilaan ja luokitteluun, ja luotu toimintasuunnitelma toimittajasuhteiden hallitsemiseksi. Tutkimuksen tuloksena ovat toimittajien luokittelumalli ja SRM-toimintamalli. Toimittajien luokittelumallin avulla toimittajia voidaan luokitella useiden eri kriittisyyttä kuvaavien tekijöiden avulla. Toimittajat on luokiteltu tutkimusaineiston perusteella ajankohtaisesti ja tunnistetuille merkittäville toimittajille on suunniteltu tavoitteiden mukainen optimaalinen SRM-toimintamalli. Toimintamalli esittää jo olemassa olevien menetelmien kehittämisen lisäksi uusien SRM-menetelmien integroimista osaksi investointiprojektien hankinnan strategisia tehtäviä. Diplomityön tuloksien perusteella investointiprojektien hankintatoimi voi johtaa toimittajien luokittelua ja SRM-toimintaa systemaattisesti ja johdonmukaisesti. Tulokset ovat konkreettisesti käytteenotettavia ja niitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Toimittajien luokittelumalli ja SRM-toimintamalli ovat soveltuvin muutoksin käytettävissä pääomavaltaisien teollisuudenalojen investointiprojekteissa yleisemminkin.
see all

The aim of this thesis is to develop purchasing of investment projects through an optimal model for Supplier Relationship Management (SRM). SRM has potential to improve investment projects’ results economically and qualitatively. SRM itself has to be based on supplier classification. That enables to align right processes to right suppliers. Research objective is to connect theoretical factors of literature study to the empirical research’s data so that the results of the research serve as strategic models for supplier classification and supplier relationship management on investment projects’ purchasing. Research has been conducted by using constructive research paradigm. At the beginning of the thesis literature study has been carried out for gaining theoretical point of view to the research themes. Based on the literature study and empirical interviews, the supplier classification model, its criteria and optimal SRM-means that are applicable to the operational environment have been identified. Next these factors, usable organizational resources and data system reports have been analyzed. That analyze has enabled to define current state of the supplier base and classification, which has furthermore enabled to construct strategy for the supplier relationship management. The results of the research are model for supplier classification and model for SRM. In the classification model, suppliers are classified through different factors that represent criticality of the supplier. Model has been used to create classification of the current state of the supplier base. That has been the foundation of SRM-model. The SRM-model represents that there are potential ways to improve current SRM-means and couple new means can be integrated within the current strategic tasks of investment projects’ purchasing. By implementing the research’s results, investment projects’ purchasing can conduct supplier classification and supplier relationship management systematically and consistently. Results are concrete and applicable for implementation now and in future. With some applicable modifications the models can be utilized commonly at the investment projects of capital-intensive industries.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Verkasalo, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.