University of Oulu

Hanging bridges and exceptional canoeing : an error analysis of the copywriting in ‘Kuusamo Lapland : the call of the four seasons’

Saved in:
Author: Partanen, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051145
Language: English
Published: Oulu : H. Partanen, 2013
Publish Date: 2013-04-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Marjomaa, Ilkka
Reviewer: Marjomaa, Ilkka
Lauttamus, Timo
Description:
The study examines the English marketing material for the Kuusamo Lapland internationalization strategy, in particular the brochure ‘Kuusamo Lapland: The Call of the Four Seasons’. The copywriting text of the brochure is studied in order to define whether it contains linguistic errors, how those errors can be explained and if there are any consistencies between them, and whether they affect the accessibility of the text from the viewpoint of a native speaker of English. The study is based on the error analysis methodology and the theories of interlanguage, linguistic transfer and interference. The data, that is, the errors in the material, is examined using the error analysis methodology developed by S. Pit Corder. The errors are identified and explained by means of intuitive interpretation which is enabled in part by the assumed shared native language (Finnish) between the researcher and the producer of the text. If the error can be explained by a feature in the native language, it is deemed as an interference error. If no such explanation can be found, the error is analysed as a feature of the interlanguage not based on the effects of transfer or interference, as is possible in interlanguage studies. The study shows that there are indeed interference errors in the data, and that there are some considerable consistencies between them. The most prominent consistencies are the over-generalised use of the modifier + modified noun phrase and the over-generalised use the English demonstratives ‘this’ and ‘these’. The consistent features can be explained by features that are quite prominent in the native language, and can thus be seen as transferred to the writer’s interlanguage by means of linguistic interference. These results, along with the errors that were not explained with interference, can also be viewed as a partial description of the writer’s interlanguage grammar. The findings suggest that the copywriting in the source material cannot be viewed as adequate to be used as marketing material for an English speaking audience. Even though the accessibility aspect is not put in jeopardy by the errors, the text still appears as foreign and sometimes difficult to understand to a native speaker of English. Therefore the text should be revised to be able to serve its purpose. With regard to further study in interlanguage, the findings and data could be used in a more thorough study based on the same material, or similar material from the same writer. Moreover, contrastive studies between English and Finnish can be used to augment the findings.
see all

Tutkielmassa arvioidaan Kuusamo Lapland -kansainvälistymisstrategian englanninkielistä markkinointimateriaalia. Varsinaisena tutkimusaineistona on esite “Kuusamo Lapland: The Call of the Four Seasons”. Esitteen toimitetusta tekstisisällöstä pyritään löytämään kieleen liittyviä virheitä joiden syntytapa pyritään samalla selittämään. Virheiden väliltä pyritään myös löytämään johdonmukaisuuksia. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota siihen miten virheet vaikuttavat tekstin ymmärrettävyyteen englanninkielisen lukijan kannalta. Tutkielmassa hyödynnetään virheanalyysin metodologiaa sekä kielitieteen teoriaa välikielen ja kielellisen transferin ja interferenssin osalta. Tekstissä esiintyvät virheet analysoidaan S. Pit Corderin kehittämän virheanalyysimetodologian avulla jossa virheet pyritään havaitsemaan ja selittämään intuitiivisen tulkinnan kautta. Intuitiivisen tulkinnan mahdollistaa osittain tutkijan ja tekstintuottajan oletettu yhteinen äidinkieli (suomi). Jos virhe on mahdollista selittää äidinkielessä esiintyvän piirten avulla, se luokitellaan interferenssistä johtuvaksi. Jos virhettä ei puolestaan voida selittää äidinkielen avulla, sen ei katsota johtuvan trasferista tai interferenssistä, vaan olevan oma välikielen osansa. Tutkimus osoittaa että tutkimusaineistossa esiintyy interferenssivirheitä joiden välillä pystytään osoittamaan myös selviä johdonmukaisuuksia. Selkeimmät johdonmukaisuudet ovat sekä määritteestä ja määritettävästä (modifier + modified) koostuvan substantiivilausekkeen että demonstratiivipronominien “this” ja “these” ylikorostunut käyttö. Virheet ja niiden johdonmukaisuus on mahdollista selittää äidinkielessä yleisesti esiintyvien piirteiden avulla, ja täten piirteiden esiintymisen välikielessä katsotaan johtuvan kielellisestä interferenssistä. Edellämainitut tulokset yhdistettynä muusta kuin interferenssistä johtuvien virheiden kuvaukseen toimivat samalla tekstintuottajan välikielen kieliopin osittaisen kuvauksena. Tuloksien mukaan lähdemateriaalin tekstisisältö ei ole tarkoituksenmukaista suunnattuna englanninkieliselle kohdeyleisölle. Vaikka tekstin ymmärrettävyys ei täysin vaarannukaan virheiden myötä, se näyttäytyy silti englanninkieliselle lukijalle vieraana ja jossain määrin vaikeasti ymmärrettävänä. Tästä johtuen teksti tulisikin tarkistaa ja korjata jotta se toimisi kohdeyleisölleen parhaalla tavalla. Perinpohjaisempi välikieleen keskittyvä jatkotutkimus on mahdollista perustaa samalle lähdemateriaalille tai saman kirjoittajan tuottamalle samankaltaiselle materiaalille. Tämän lisäksi voidaan hyödyntää vertailevan kielitieteen tutkimustuloksia englannin kielen ja suomen kielen osalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Partanen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.