University of Oulu

Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien tunnistaminen ja poistaminen

Saved in:
Author: Nevasaari, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304051157
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Nevasaari, 2013
Publish Date: 2013-04-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Pekuri, Aki
Description:
Diplomityön tavoitteena oli kehittää Talvivaara Sotkamo Oy:n kunnossapidon materiaalivirtauksia, joissa nykytilanteessa on paljon eri ongelmia eikä ollut selvää mitkä ongelmista ovat merkittävimpiä. Tavoitteena oli tunnistaa materiaalivirtauksissa olevat hukat, priorisoida ne ja luoda kehitysehdotuksia merkittävimmille hukille. Ensin tutkittiin kirjallisuustarkastelun avulla, miten kunnossapidon materiaalivirtauksista voidaan tunnistaa ja eliminoida hukkia. Tämän jälkeen tutustuttiin Talvivaara Sotkamo Oy:n kunnossapidon materiaalivirtauksiin toiminnan seuraamisen, oston ja varaston asiakkaille tehdyn kyselyn, keskusteluiden, raporttien ja prosessikuvausten avulla. Materiaalivirtausten nykytilat kuvattiin arvovirtakartoituksen avulla sekä varastonimikkeelliselle että nimikkeettömälle varaston kauttakulkutuotteelle. Hukkia etsittiin sekä arvovirtakartoituksen että kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin sovitetun hukkatyyppiluettelon avulla. Lopuksi löydettyjä hukkatyyppejä analysoitiin niiden esiintyvyyden ja merkittävyyden selvittämiseksi. Ratkaisu rakennettiin kolmen merkittävimmän hukkatyypin pohjalta käyttäen osana ratkaisua sekä leanin perusperiaatteita että erilaisia näitä tukevia työkaluja ja menetelmiä. Työn tuloksena saatiin, että kunnossapidon materiaalivirtausten analysointiin voidaan käyttää leaniin kuuluvaa arvovirtakartoitusta. Se ei kuitenkaan ole yksinään riittävä kunnossapidon materiaalivirtausten analysointiin, joten sitä kannattaa täydentää esimerkiksi kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin sovitetulla hukkatyyppiluettelolla kattavamman hukkalistan saamiseksi. Näiden menetelmien avulla löydettiin Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksista useita eri kirjallisuudessa esiintyviä hukkatyyppejä. Näistä merkittävimmiksi nousivat odottaminen, virheiden tekeminen ja hukkakäyttäytyminen. Yleisesti ottaen kunnossapidon materiaalivirtaukset sisälsivät paljon hukkaa ja virtaus ei ollut jatkuva ja tasainen. Merkittävimpien hukkatyyppien poistamiseksi esitetään Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten kehityssuunnitelma, jossa esitettyjä kehitysmenetelmiä ovat työmenetelmien standardointi, työn tasapainottaminen, juurisyiden selvittäminen ja leanin mukaiset käyttäytymismallit. Näiden lisäksi esitetään menetelmiä, jotka tähtäävät odottamisen vähentämiseen. Ratkaisu on rakennettu aikaisemmin kartoitetut asiakasvaatimukset huomioiden ja siinä keskitytään leanin perusperiaatteista virtauksen luomiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Esitetty ratkaisu noudattaa samankaltaista kaavaa kuin kirjallisuudessa esitetyt ratkaisumallit hukan eliminointiin. Se on kuitenkin rakennettu työn caseyritys huomioiden eikä täten välttämättä sovi muihin samankaltaisiin tapauksiin.
see all

The aim of this master’s thesis was to develop Talvivaara Sotkamo PLC’s maintenance material flows. At the moment these material flows are full of problems and the company is not sure which problems are the most important ones. The aim is to recognize wastes in maintenance material flows, prioritize them and create development plan to eliminate the most important wastes. At the beginning a literature survey was conducted to find out how wastes can be recognized and eliminated from maintenance material flows. After that Talvivaara Sotkamo PLC’s maintenance material flows were explored. The material for exploration was collected by observing the company’s operations, by Internet survey, via conversations, from reports and by studying company’s process charts. The current states of material flows for storage items and non-storage items were mapped with value stream mapping (VSM). These current state maps revealed some wastes that occur in maintenance material flows. In order to get a more comprehensive list, wastes were also studied with a special waste list that fitted in the maintenance material flow context. At the end all the wastes found were analyzed by their occurrence and importance. The solution for the three most important wastes was built by using lean principles and tools that supported these principles. The result of literature survey was that maintenance material flows can be analyzed with VSM. In order to get a more comprehensive list of wastes in maintenance material flows a special waste list that is fitted in the maintenance material flow context can also be used. By using these two methods combined, all the waste types found in the literature survey were also found in Talvivaara Sotkamo PLC’s maintenance material flows. After analyzing the wastes, the most important ones were decided. These were waiting, mistakes and waste behavior. Maintenance material flows included a lot waste and the flow was neither continuous nor steady. The development plan was built to eliminate the three most important wastes. The proposed development ideas include standardization of work, balancing the work load, detection of root causes and lean behavior. In addition to these are also some methods for the elimination of waiting presented. The development plan is built on customer requirements that were discovered when analyzing maintenance material flows with VSM. The development plan is based on two lean principles: creating continuous flow and continuous development. The proposed development plan was created to eliminate the most important wastes that occurred in Talvivaara Sotkamo PLC’s maintenance material flows. The plan follows the same pattern as elimination plans for wastes in the literature. It is not known if the plan is suitable for the elimination of wastes in other companies who are facing the same problems as Talvivaara Sotkamo PLC is.
see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Nevasaari, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.