University of Oulu

Luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia yksilöllisestä oppimisesta ja sen tukemisesta yleisopetuksen 3.–6. luokilla

Saved in:
Author: Timlin, Tarja-Leena1; Tuohineva, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304171166
Language: Finnish
Published: Oulu : T.-L. Timlin; M. Tuohineva, 2013
Publish Date: 2013-04-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Komulainen, Jyrki
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Hautala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmassa käsitellään yksilöllistä oppimista ja sen tukemista yleisopetuksessa opettajien näkökulmasta. Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan yksilölliseen oppimiseen liittyviä tekijöitä ja käsitellään aihetta viitaten aikaisempiin tutkimuksiin. Oppiminen nähdään yksilöllisenä prosessina, jossa oppija itse työstää tiedon. Oppimisprosessiin nähdään vaikuttavan oppilaaseen liittyvät sekä oppilaasta riippumattomat tekijät. Tutkimuksessa selvitetään sitä, miten opettajat tukevat oppilaiden yksilöllistä oppimista alakoulun 3.–6. -luokilla. Tutkimukselle asetettiin seuraavat tutkimusongelmat:

1. Millaisia käsityksiä ja kokemuksia opettajilla on yksilöllisestä oppimisesta alakoulun 3.–6. -luokilla?

2. Miten opettajat arvioivat yksilöllisen oppimisen tukemisen toteutuvan omassa opetuksessaan?

Pro gradu -tutkielman empiirisessä osassa noudatetaan laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa ja tutkimusstrategiana sovelletaan fenomenografista tutkimusstrategiaa. Aineisto on kerätty avoimella kyselyllä 16 tutkittavalta sekä parikeskustelulla 4 tutkittavalta. Tutkimusaineisto on analysoitu teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen.

Tutkimuksen tärkeänä tuloksena voidaan pitää, että opettajat toteuttavat yksilöllisen oppimisen tukemista omalla persoonallaan monin eri keinoin. Toisena tärkeänä tutkimustuloksena on saatu, että opettajien yksilöllisen oppimisen tukemisen pohjalla vaikuttaa konstruktivistinen oppimiskäsitys. Tutkimuksen mukaan yksilöllisen oppimisen tukemista edesauttavat opettajien yhteistyö, syvällinen oppilaantuntemus sekä opettajan positiivinen ammatti-identiteetti. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön huomiointi koetaan tärkeänä, mutta tutkittavat eivät kertoneet, kuinka toteuttavat sitä.

Tutkimustuloksista on muodostettu kokonaiskuva kertomaan opettajien käsityksistä yksilöllisen oppimisen tukemisesta sekä sen toteuttamisesta. Tutkimustuloksia havainnollistetaan kolmen kuvion avulla, jotka kertovat opettajien käsityksistä yksilöllisestä oppimisesta, yksilöllisen oppimisen huomioinnista sekä huomiointia edistävistä ja rajoittavista tekijöistä. Tutkimustuloksia ei voida yleistää, mutta yksittäinen opettaja voi verrata tuloksia omiin käsityksiin ja kokemuksiin yksilöllisestä oppimisesta ja sen tukemisesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja-Leena Timlin; Mari Tuohineva, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.