University of Oulu

Uudistavan oppimisen diskurssit työhönkuntoutuksessa

Saved in:
Author: Hannonen, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304171177
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hannonen, 2013
Publish Date: 2013-04-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Sanna
Reviewer: Hyvönen, Pirkko
Järvelä, Sanna
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten ammatilliseen kuntoutukseen valikoitujen, työelämässä olevien ihmisten yksilölliset, työhyvinvointia uudistavat oppimisprosessit etenevät ammatillisen kuntoutuksen kehittämishankkeessa toteutetussa kokonaistilanteen analyysissä. Analyysi on tehty kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvilla välineillä. Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria on myös tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Sen keskeinen käsite on kohdeorientoitunut toiminta, joka muuttuu jatkuvasti eriasteisten kehitysristiriitojen ratkaisemisen myötä. Parhaimmillaan ristiriitojen ratkaiseminen johtaa ekspansiiviseen oppimiseen. Toiminnan teorian kolmannessa aallossa on tutkittu erityisesti yhteisöllisiä oppimisprosesseja mutta yksilöllisiä oppimisprosesseja ei tutkimuksissa juuri avata. Tässä tutkimuksessa teen yhteenvetoa yksilöllisen oppimisprosessin toiminnanteoreettisista lähtökohdista ja laajennan näkökulmaa työelämässä olevien oppimisesta työelämän ulkopuolella oleviin hyödyntämällä uudistavan oppimisen teoriaa. Tarkoituksena on selvittää mitä vaiheita oppimisprosesseihin sisältyy, missä järjestyksessä vaiheet etenevät ja mitä oppimistehtäviä kuhunkin vaiheeseen sisältyy. Tutkimusaineistona käytän Kelan työhönkuntoutuksen hankkeen yhteydessä kerättyä haastatteluaineistoa, josta olen valinnut viiden haastateltavan litteraatit tutkimuksen kohteeksi. Tutkimus on teorialähtöinen, empiristinen diskurssianalyysi, jossa käytän tutkimusmenetelminä foucaultilaista diskurssianalyysiä ja diskursiivista psykologiaa. Menetelmät kiinnittävät uudistavan oppimisen vaiheet positioihin, joissa ihmisillä on erilaisia toiminnan rajoitteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi ne tuovat esille tulkinnalliset repertuaarit, joissa kuuluvat ihmisten käsitykset omista mahdollisuuksista ja rajoitteista eri positioissa. Viiden haastattelun analyysi tuo esille johdonmukaisen ja vahvan diskurssin, jossa ihmisten tulkinnalliset repertuaarit kytkeytyvät työtoiminnan muutoksiin ja yhteiskunnallisiin ja maailmanlaajuisiin muutoksiin. Diskurssista kuuluvat myös uudistavan oppimisen vaiheet, jotka etenevät määrätyssä järjestyksessä. Tarvetilassa oppimistehtävänä on historiallinen analyysi ja tilanteen arviointi, ja vaihtoehtojen etsimisen vaiheessa haetaan konkreettisia ratkaisuja. Ristiriidan kärjistymisen valintatilanteessa punnitaan hyötyjä ja haittoja sekä mahdollisia seuraamuksia. Tämän jälkeen voi rakentaa mallin tulevasta toiminnasta, omaksua sen toteuttamiseen liittyvät tiedot ja taidot ja vakiinnuttaa ja arvioida omaa kehitystä. Tutkimuksessa täyttyvät diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin tekniset, praktiset ja kriittiset edellytykset. Tutkimusprosessi menetelmävalintoineen, epistemologisine ja ontologisine lähtökohtineen on läpinäkyvä ja huolellisesti kuvattu. Viiden henkilön otos on pieni, joten tulosten yleistettävyyteen on syytä suhtautua kriittisesti. Tuloksia ei voi myöskään suoraan yleistää koskemaan työelämän ulkopuolella olevien uudistavia oppimisprosesseja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kari Hannonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.