University of Oulu

”Ope ei tiiä, että me tiietään” : 2.-luokkalaisten oppilaiden käsityksiä seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista

Saved in:
Author: Asunmaa, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304171178
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Asunmaa, 2013
Publish Date: 2013-04-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pönkkö, Anneli
Reviewer: Pönkkö, Anneli
Munter, Hilkka
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman pääongelmana on selvittää peruskoulun 2.-luokkalaisten, eli noin 8-vuotiaiden oppilaiden käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista. Kyseiset teemat ovat ihastuminen, sukupuoli, oma keho, läheisyys, syntymä sekä seksuaalisuudesta puhuminen. Toisena tutkimusongelmana pyritään tarkastelemaan, ovatko tytöt ja pojat seksuaalisessa kehityksessään samassa vaiheessa. Asiaa tutkitaan vertailemalla tyttöjen ja poikien vastauksia keskenään.

Tutkimuksen teoriaosuuden alussa määritellään tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet. Viitekehyksessä kuvataan lisäksi lapsen seksuaalista kehittymistä vastasyntyneestä noin 12-vuotiaaksi koululaiseksi sekä käsitellään lasten seksuaalikasvatusta alakoulussa.

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jonka tiedonhankintastrategiana on fenomenografia. Tutkimuksessa on myös määrällisen tutkimuksen piirteitä, sillä analyysivaiheessa aineisto on teemoittelun jälkeen kvantifioitu. Tutkimuksen aineisto on kerätty tammikuussa 2012 eräältä kajaanilaiselta alakoululta. Aineistonkeruumenetelmänä on ollut teemahaastattelu ja haastateltuja oppilaita on yhteensä neljätoista.

Tutkimustulosten mukaan tytöt ja pojat vaikuttavat olevan seksuaalisessa kehityksessään eri vaiheissa; tyttöjen mielenkiinto seksuaalisuuteen on suurempi kuin poikien, he myös tietävät asioista enemmän kuin pojat ja omaavat poikia enemmän kokemuksia. Sekä tyttöjen että poikien näkemykset sukupuolten eroavaisuuksista ovat pääosin hyvin stereotyyppisiä ja konkreettisia. 2.-luokkalaiset oppilaat ovat yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä omaan vartaloonsa. Tutkimustuloksista on myös pääteltävissä, että seksuaalikasvatuksen taso ja määrä ovat nykyisellään riittämättömiä. Oppilaiden tietojen mukaan vanhemmat ja opettajat eivät keskustele seksuaalisuuteen liittyvistä asioista heidän kanssaan.

Tutkimuksen tulokset eivät ole tilastollisesti yleistettävissä, sillä haastateltujen määrä on melko pieni ja haastattelut koskivat vain yhden kajaanilaisen alakoulun kahta 2. luokkaa. Tutkimuksesta toivotaan kuitenkin olevan hyötyä niin kasvatusalan ammattilaisille, kuin kaikille lasten seksuaalisuudesta kiinnostuneille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Asunmaa, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.