University of Oulu

Miten voittajaksi kasvetaan? : aikuisten arvokisamitalin saavuttaneen kestävyysurheilijan vanhemman näkemyksiä lapsensa taustavaikuttajan roolista

Saved in:
Author: Muranen, Pirjo1; Ähtävä, Ann-Mary1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304171183
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Muranen ; A.-M. Ähtävä, 2013
Publish Date: 2013-04-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Mustikkamaa, Uolevi
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan vanhemman käsityksiä ja kokemuksia lapsensa kilpaurheilun taustavaikuttajina. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia vanhempia on huippu-urheilijoiden taustalla. Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi tulkita ja arvioida aikuisten arvokisamitalin saaneen kestävyysurheilijan vanhemman roolia taustavaikuttajana. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka lähestymistapa on fenomenografinen. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla, haastatellen kuutta harkinnanvaraisesti valittua vanhempaa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat kestävyysurheilussa 2000-luvulla aikuisten arvokisamitalin saavuttaneiden lasten vanhempia. Aineiston analyysissa ja tulosten käsittelyssä käytetään teoriaohjaavaa analyysia eli abduktiivista päättelyn logiikkaa. Tutkielman viitekehyksessä esitellään eri kokonaisuuksia, jotka ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Viitekehyksen alussa luodaan kirjallisuuskatsaus perheestä ja vanhemmuudesta. Viitekehys pohjautuu kilpaurheilun ja huippu-urheilun erilaisien käsitteiden ja sisältöjen avaamiseen. Lisäksi tämä tutkielma tarkastelee kilpaurheilevan lapsen vanhempiin kohdistuvia aiempia tutkimuksia ja voittajaksi kasvamisen periaatteita sekä vanhemman taustatuen tärkeyttä. Tutkimus kuvaa kuuden vanhemman käsityksiä kilpaurheilevan lapsensa taustavaikuttajana olemisesta. Vanhempien rooli kilpaurheilevan lapsen taustalla on merkittävä. Vanhempien myönteinen ja esimerkillinen suhtautuminen liikuntaan ja urheiluun edesauttoi merkittävästi lasten sosiaalistumista kilpaurheiluun. Vanhemmat kokivat olevansa mahdollistajia lapsen kilpaurheilun taustalla. Tutkittavien henkilöiden oma ajankäyttö lapsen harrastukseen oli erityisen runsasta. Merkittävimmäksi vanhemman taustatuen muodoksi vanhemmat nostivat taloudellisen tuen, jolla oli suuri vaikutus arvokisamitalin saavuttamiseen. Kaikessa perheen tekemisissä esiintyi lapsilähtöinen toiminta, jossa huomioitiin lapsen oma tahto ja toiveet urheilu-uraa kohtaan. Yhtenä merkittävänä asiana korostui vanhempien myönteinen ja ymmärtäväinen suhtautuminen huippu-urheilun vaatimuksiin. Tämän tutkimuksen vanhempien käsitysten mukaan huippu-urheilu on ammatti, johon liittyy kurinalainen ja ammattimainen satsaus ilman häiritseviä tekijöitä, töitä tai opiskelua. Tutkimuksen tulokset antavat yleisellä tasolla suuntaa siitä, millaisia vanhempia aikuisten arvokisamitalin saavuttaneiden henkilöiden taustalla on. Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä, sillä tutkimus käsittelee vain kuutta tapausta. Tutkimuksen tietoa voidaan hyödyntää muun muassa urheilijoiden tukitoimissa, kilpa- ja huippu-urheilu-uran ja opintojen sekä elämänhallinnan ohjauksessa. Tutkielman tekijät kokevat tutkittavan asian hyvin ajankohtaiseksi, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan yli puolet kouluikäisistä lapsista ja nuorista ei liiku edes terveyden kannalta riittävästi. Tämä asia näkyy jo tällä hetkellä aikaisempaa vähäisempinä lapsiharrastajamäärinä joissakin kestävyyslajeissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pirjo MuranenAnn-Mary Ähtävä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.