University of Oulu

Avoin inter(net)tekstuaalisuus blogikirjoituksissa

Saved in:
Author: Riekki, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201304251205
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Riekki, 2013
Publish Date: 2013-04-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mantila, Harri
Reviewer: Mantila, Harri
Palola, Elina
Description:
Tutkin pro gradu -työssäni blogitekstien intertekstuaalisuutta. Tarkastelen matriisitekstin ja linkistä avautuvan pohjatekstin välistä suhdetta lähinnä analysoimalla subtekstien intertekstuaalisuutta. Subtekstit ovat pohjatekstistä peräisin olevia tekstijaksoja, jotka kirjoittaja on tuonut osaksi omaa blogikirjoitustaan. Blogitekstien intertekstuaalisuus on erilaista kuin perinteisten painettujen tekstien, joten hahmottelen työssäni inter(net)tekstuaalisuuden käsitettä. Tutkimusaineistonani on kahden eri kirjoittajan blogitekstejä. Molemmat kirjoittajat ovat toimittajia, ja blogit on julkaistu heidän työnantajansa internetsivuilla. Aineistossani on yhteensä 44 tekstiä, joissa on yhteensä 80 linkkiä. Tutkimusaineistooni kuuluvat myös linkeistä avautuvat pohjatekstit, joita on yhteensä 80. Tutkimuksessani olen käyttänyt teoreettisena pohjana Norman Faircloughin (1992) ja Vesa Heikkisen (1999, 2000) intertekstuaalisuusanalyyseja, joista olen muokannut työhöni sopivan metodin. Metodiini olen ottanut vaikutteita myös Aki Järvisen (2001) esittelemästä inter(net)tekstuaalisuudesta. Lisäksi olen viitannut Aino Nymanin (2001) tekemään tulkitsijalähtöiseen intertekstuaalisuuden tutkimukseen. Olen kehitellyt linkeille uudenlaista luokittelua, jonka pohjana olen käyttänyt aiemmin tehtyjä linkkianalyyseja (esim. Haas & Grams 1998). Blogien linkit ovat kirjoittajan tekemiä tahallisia viittauksia toisiin teksteihin. Aineistossani on eniten ydinaineslinkkejä. Niiden kohdalla pohjatekstiä ei ole nimetty eksplisiittisesti matriisitekstissä. Joidenkin ydinaineslinkkien yhteydessä matriisitekstissä on pohjatekstistä peräisin oleva subteksti, mutta subteksti voi myös puuttua. Aineistossani on vain muutamia täydennys- ja erityistietämyslinkkejä. Niiden kohdalla pohjateksti on nimetty eksplisiittisesti matriisitekstissä. Täydennyslinkkien yhteydessä matriisitekstissä on aina subteksti, mutta erityistietämyslinkkien kohdalla subtekstiä ei ole. Subtekstien intertekstuaalisuutta olen tarkastellut lähinnä suoran esityksen, epäsuoran esityksen ja kuvailuesityksen näkökulmasta. Aineistossani suoran esityksen käyttäminen on suhteellisen vähäistä. Intertekstuaalisuutta on ilmaistu yleisimmin epäsuoran esityksen tai kuvailuesityksen avulla. Blogien avoin inter(net)tekstuaalisuus näyttäytyy lukijalle ilmeisenä, koska matriisitekstien linkit tuovat toisten tekstien läsnäolon näkyviin. Tutkimukseni osoittaa, että blogien avoin inter(net)tekstuaalisuus on kuitenkin näennäisen avointa. Pohjatekstit eivät ole matriisitekstin rajapinnassa kovin eksplisiittisesti läsnä. Pohjatekstit on voitu jättää nimeämättä, tai niistä ei ole tuotu aineksia matriisitekstiin subtekstinä. Erityisen implisiittistä blogien inter(net)tekstuaalisuus on ydinaineslinkkien kohdalla, kun taas täydennyslinkkien yhteydessä inter(net)tekstuaalisuus on avoimempaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna Riekki, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.