University of Oulu

”Minä oon nyt kokopäivänen lapsi” : yhteisöön kuuluminen lasten kertomuksissa päiväkodissa

Saved in:
Author: Juutinen, Jaana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Early childhood education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305131228
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Juutinen, 2013
Publish Date: 2013-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:
Tutkimuksessani tarkastelen lasten yhteisöön kuulumista päiväkodin kontekstissa. Tutkimukseni on osa Oulun yliopiston TelLis -tutkimushanketta (Children tell of their well-being — Who listens? Hankenumero 21892). Tutkimustehtäväkseni muotoutui kysymys, millaista on lapsen yhteisöön kuuluminen hänen kertomuksissaan päiväkodissa. Yhteisöön kuuluminen on yksi ihmisen hyvinvoinnin osa-alue (Allardt, 1980). Tutkimuksessani keskiöön ovat nousseet Allardtin loving- ja being-kategoriat. Tutkimusaineistonani ovat olleet havainnointipäiväkirjat, jotka on kerätty TelLis-hankkeessa kahdessa pohjoissuomalaisessa päiväkodissa vuosina 2009–2010. Uuden lapsuudentutkimuksen teoriaa soveltaen olen pyrkinyt tuomaan esille lasten näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia yhteisöön kuulumisesta. Uusi lapsuudentutkimus korostaa lapsen roolia aktiivisena toimijana omissa ympäristöissään (mm. Alanen, 2009). Lapset ovat tuottaneet tutkimusaineistoni yhdessä päiväkotiryhmän lasten, aikuisten ja tutkijan kanssa. Tutkimukseni lähestymistapa on kerronnallinen. Lasten arjen kertomuksien kautta olen lähestynyt lasten yhteisöön kuulumisen kerroksia. Tutkimusaineistoni on kerronnallista, ja analyysimenetelmänä olen soveltanut sekä narratiivien että narratiivista analyysiä. Tutkimuksessani on myös autoetnografisia piirteitä, koska peilaan oman tutkimuspäiväkirjani kautta omaa kasvuani tutkijana ja varhaiskasvattajana tutkimusprosessin aikana. Tutkimukseni johtopäätöksenä voidaan todeta, että päiväkodin arjen kertomuksissa lapset tuovat esille kuulumistaan perheeseensä, päiväkotiryhmäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan. Lapset ilmaisevat kuulumistaan kaikkiin heitä ympäröiviin yhteisöihin riippumatta siitä missä he fyysisesti ovat. Lapsen kerronnasta käy ilmi erilaisia tapoja, joilla hän ilmaisee yhteenkuuluvuutta toisiin ihmisiin ja yhteisöihin. Lasten kerronnallisuuden kautta meille aikuisille avautuu näkökulmia lasten omiin kokemuksiin hyvinvoinnistaan. Päiväkoti näyttäytyy lasten vertaiskulttuurin paikkana, mutta myös paikkana, jossa aikuiset rajoittavat lapsen ilmaisua. Tutkimus herättää kysymyksen tulevatko lapset kuulluksi ja kuunnelluksi päiväkodin arjessa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kannalta lasten kerronnallisuuden tukeminen ja lasten kuunteleminen tulisi huomioida osana työn kehittämistä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jaana Juutinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.