University of Oulu

Oulaisten kaupungin kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteet : oppilaiden näkemyksiä kodin, koulun, vertaisryhmän ja median vaikutuksista heidän asenteisiinsa

Saved in:
Author: Wirta, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305131235
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Wirta, 2013
Publish Date: 2013-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Oulaisten kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteita kodin, koulun, vertaisryhmän ja median näkökulmasta, sekä kartoittaa kuudesluokkalaisten yleistä asennetta maahanmuuttajia kohtaan, uskonnon ja koulumenestyksen välistä yhteyttä ja tyttöjen ja poikien välistä eroavuutta asenteissaan maahanmuuttajia kohtaan. Aikaisempi suomalainen asennetutkimus on tuottanut myönteisen kuvan suomalaisten maahanmuuttajiin kohdistuvasta suhtautumisesta. Positiivisesti korreloivina yhteyksinä on nähty korkean koulutuksen ja uskonnon korkean merkityksen vaikutus asenteissa ulkomaalaisia kohtaan. Täydellisellä asenteella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sellaista asennetta, joka täyttää asenteen kolmikomponenttisuudelle, tiedolliselle, emotionaaliselle ja toiminnalliselle komponentille vaadittavat edellytykset. Tutkimus toteutettiin kaikissa Oulaisten alakoulun kuudennessa luokassa maaliskuussa 2008. Tutkimusjoukko koostui oulaistelaisista kuudesluokkalaisista oppilaista, joita kyselyyn vastasi 85 oppilasta. Tutkielman teoreettinen osuus koostuu kolmesta pääluvusta, missä kartoitetaan maahanmuuttajia suomalaisen yhteiskunnan jäseninä, asenteen kolmikomponenttisuutta ja tutkielman näkökulmia teoreettisessa valossa. Näkökulmina tässä tutkielmassa ovat koti, koulu, vertaisryhmä ja media. Tutkielma on toteutettu kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin ja kyselykaavake on laadittu teorian pohjalta survey-tutkimukselle tyypillistä kyselylomaketta käyttäen. Tulosten perusteella voimakkain vaikutus oulaistelaisen kuudesluokkalaisen maahanmuuttaja-asenteisiin on kavereilla, sen jälkeen voimakkain merkitys on koululla ja kodilla. Medialla ei tämän tutkielman mukaan ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä maahanmuuttaja-asenteisiin. Myöskään lukuaineiden mukaisella koulumenestyksellä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä Oulaisten kuudesluokkalaisten maahanmuuttaja-asenteisiin. Mitä voimakkaampi oli uskonnon merkitys vastaajan elämässä, sitä positiivisempaa oli suhtautuminen maahanmuuttajiin.
see all

The purpose of this Master’s thesis is to study the attitudes of sixth-graders in the town of Oulainen, Finland, towards immigrants, from the point of view of home, school, peer group and media, as well as to survey the sixth-graders’ general attitude towards immigrants, the connection of religion and success at school to this matter, and the differences between boys’ and girls’ attitudes towards immigrants. Previous Finnish studies on corresponding attitudes have produced a positive picture of how Finns respond to immigrants, finding high education and the importance of religion as a positive correlative of attitudes towards foreigners. In this study, ‘a perfect attitude’ refers to an attitude fulfilling the requirements for three components of attitude: informational/knowledgeable, emotional and functional components. The study was carried out in each sixth-grade class of Oulainen primary school in March, 2008. The study group consisted of sixth-grade students of which 85 answered the questionnaire. The theoretical part of the study consists of three main chapters surveying immigrants as members of the Finnish society, the three components of attitude and the viewpoints of the study in theoretical light. The viewpoints of this study are home, school, peer group and media. The study is carried out by quantitative research methods, and the questionnaire was drawn up based on the theory using a questionnaire base typical for survey research. Based on the results, friends have the strongest impact on the attitudes towards immigrants of the sixth-graders in Oulainen, and school and home have the second strongest affect. According to this study, neither media nor success at theoretical school subjects has statistically relevant connection to the pupils’ attitudes towards immigrants in the study group. The stronger the meaning of religion in the respondents’ life, the more positive was their attitude towards immigrants.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Wirta, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.