University of Oulu

Sosiaalisen median mahdollisuudet alakoulussa

Saved in:
Author: Nevala, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305131236
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Nevala, 2013
Publish Date: 2013-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Komulainen, Jyrki
Pinola, Timo
Description:
Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten alakoulun opettajat hyödyntävät sosiaalista mediaa opetuksessaan. Sosiaalinen media opetuksessa on suhteellisen uusi ilmiö. Se on kuitenkin kasvattanut suosiotaan räjähdysmäisesti myös koulumaailmassa. Sosiaalisen median ominaisuuksista puhutaan ja kirjoitetaan paljon, mutta kattavaa määritelmää siitä on lähes mahdotonta löytää. Sosiaalinen media tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää myös kouluissa ja arkipäivän opetuksessa. Onko motivoituneita uusien opetusmetodien käyttäjiä kuitenkaan yhtä paljon kuin sosiaalisen median mahdollisuuksia? Tavoitteenani oli selvittää, mitä alakoulun opettaja tietää sosiaalisesta mediasta ja miten hän sitä hyödyntää opetus- ja oppimistilanteissa päivittäisessä koulutyössään. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen ja noudatan fenomenografista analyysia. Aineisto on koottu Facebookin ja Opettaja-lehden ilmoituksen välityksellä helmi-maaliskuussa 2013. Kaikkiaan 16 alakoulun opettajaa, kymmenen naista ja kuusi miestä eri puolilta Suomea vastasi kyselyyni. Vastaajien ikä vaihtelee 27 ja 59 ikävuoden välillä. Tutkielmani tuloksena totean, että sosiaalinen media on alakoulun opettajille tuttu ja jo käytössä opetuksessa. Kyselyyni vastanneet opettajat hyödyntävät jokainen sosiaalista mediaa joskus omassa opetuksessaan. Kuusi vastaajista käyttää sosiaalista mediaa jollakin tavalla opetuksessaan joka päivä, seitsemän opettajaa vastauksensa mukaan harvoin. Loput kolme opettajaa hyödyntävät sosiaalista mediaa kerran viikossa. Vastaajien mukaan sosiaalinen media parhaimmillaan helpottaa opettajan työtä ja antaa ideoita omaan opetukseen. Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää niin monella eri tavalla kuin on opettajiakin. Tutkielmassani opettajia runsaasti siteeraten totean, että sosiaalisen median opetuskäytössä vain mielikuvitus on rajana!
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Nevala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.