University of Oulu

“Spare me the endurance of endless time” : the influence of Christian and Buddhist ethics on the view of immortality in the TV series Doctor Who

Saved in:
Author: Vuolteenaho, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305131248
Language: English
Published: Oulu : L. Vuolteenaho, 2013
Publish Date: 2013-05-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kuure, Leena
Keisanen, Tiina
Description:
This thesis examines the influence of Christian and Buddhist ethics on British science-fiction TV series Doctor Who, by looking at how the series’ depiction of immortality as an ethical issue reflects the views of Christianity and Buddhism. The study was conducted as qualitative, using as primary data a selection of episodes from which observations were made, with reference to theoretical background based on literature on topics such as Christian and Buddhist ethics as well as the overall ethics of immortality, among others. The theoretical background provided an overview of the respective defining characteristics of Christian and Buddhist ethics, and the principles on which the two base their ethics, highlighting that despite their idiosyncrasies, the two have a great deal in common in terms of ethics. The purpose of this thesis was to examine the influence of religion in ethical argumentation in popular culture, and to bring to attention the capacity of works of science fiction to serve as thought experiments, as suggested by Turner & Upson (2010), through which to explore ethical issues. The study revealed that Doctor Who consistently portrays immortality as ethically problematic, and that the pursuit of eternal life is viewed as morally reprehensible. In all of the episodes examined, the ultimate message was that eternal life should not be pursued, whether the characters involved were good or evil, and in most cases the characters returned to mortal by the end of the story. While the overall attitude towards immortality remained the same throughout, the emphasis of the reasoning varied from story to story; the portrayal of immortality as a transgression of law, for example, is reminiscent of Christianity, while depicting eternal life as eternal suffering is evocative of Buddhist teaching. In its attitude towards immortality, then, Doctor Who adheres to the teachings of both Christianity and Buddhism to a considerable degree; while neither religion is explicitly referred to, the terms in which immortality is systematically rejected are highly reminiscent of both. The results of the study support the initial hypothesis that religion influences popular culture and society in general, even if the influence goes unnoticed by the audience or is accidental on the part of the makers. In the case of Doctor Who, Christianity and Buddhism seem to have a profound role in how the series approaches immortality, and ideas central to the two faiths are presented on a regular basis, even when no reference is made to either religion. Therefore, knowing about religions and understanding them is required in order to fully appreciate the contents and message of cultural products, even an essentially non-religious popular television series such as Doctor Who. Based on the findings of this study, the influence of religion on the discussion of ethical issues in popular culture is a topic that merits more research, with virtually limitless possibilities regarding the selection of primary data and ethical issue(s) to be examined.
see all

Tämän tutkimus tarkastelee kristillisen ja buddhalaisen etiikan vaikutusta brittiläisen science fiction -sarja Doctor Who:n tapaan esittää kuolemattomuus eettisenä kysymyksenä. Tutkimuksen aineistona toimi valikoima sarjan jaksoja, joiden pohjalta tehtiin kvalitatiivisia havaintoja kristillisen ja buddhalaisen etiikan vaikutuksesta. Taustana toiminut teoreettinen viitekehys koostui muun muassa kristillistä ja buddhalaista etiikkaa sekä kuolemattomuuteen liittyviä eettisiä kysymyksiä käsittelevästä kirjallisuudesta. Viitekehyksen pohjalta muodostui yleiskatsaus kristillisen ja buddhalaisen etiikan leimallisiin piirteisiin sekä uskontojen eettisten kantojen taustatekijöihin. Kristinuskolle ja buddhalaisuudelle ominaisten erityispiirteiden lisäksi nousi selvästi esiin, että näiden uskontojen eettisissä opetuksissa on myös paljon yhteneväisyyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia uskonnon vaikutusta populaarikulttuurissa nähtävissä eettisissä kannanotoissa, ja samalla valottaa science fiction -genren kykyä toimia ajatuskokeena, kuten Turner & Upson (2010) asian esittävät. Tutkimuksessa kävi ilmi, että Doctor Who esittää kuolemattomuuden käytännössä poikkeuksetta eettisesti ongelmallisena, ja että ikuisen elämän tavoittelu kuvataan moraalisesti paheksuttavana. Kaikkien tarkasteltujen jaksojen viesti oli, että ikuista elämää ei pitäisi tavoitella, riippumatta siitä oliko kyseessä oleva henkilöhahmo hyvä vai paha; useimmiten kuolemattomuuden saavuttanut hahmo myös palasi kuolevaiseksi tarinan loppuun mennessä. Sarjan asenne kuolemattomuutta kohtaan pysyi samana jaksosta toiseen, mutta tarinoiden tavat painottaa kuolemattomuuden torjumisen perusteluja vaihtelivat; esimerkiksi kuolemattomuuden esittäminen lain rikkomisena muistuttaa kristinuskosta, kun taas ikuisen elämän esittämisessä ikuisena kärsimyksenä on havaittavissa buddhalaisuuden vaikutus. Doctor Who siis mukailee huomattavan pitkälti sekä kristinuskon että buddhalaisuuden opetuksia; vaikka kumpaankaan uskontoon ei viitata suoraan, kuolemattomuuden torjuminen tapahtuu tavalla, joka muistuttaa molemmista. Tutkimuksen tulokset tukevat sen alussa asetettua hypoteesia, jonka mukaan uskonto vaikuttaa populaarikulttuuriin ja yhteiskuntaan yleensä, vaikka tämä vaikutus jäisi katsojilta huomaamatta, ja vaikka itse tekijätkään eivät olisi tiedostaneet sitä. Doctor Who:n tapauksessa kristinuskolla ja buddhalaisuudella vaikuttaa olevan merkittävä rooli sarjan tavassa suhtautua kuolemattomuuteen, ja sarjassa esiintyy usein uskonnoille keskeisiä ajatuksia, vaikka uskontoihin ei viitattaisi suoraan. Uskontojen tunteminen ja niiden ymmärtäminen on siis tarpeen, jotta kulttuuristen tuotteiden sisältöä ja viestiä voidaan täysin sisäistää, myös silloin kun kyseessä on Doctor Who:n kaltainen, sinänsä ei-uskonnollinen televisiosarja. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella uskonnon vaikutus eettisten kysymysten käsittelyyn populaarikulttuurissa on lisätutkimusta ansaitseva aihe, joka tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet aineiston sekä tarkasteltavan eettisen kysymyksen tai kysymysten suhteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Vuolteenaho, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.