University of Oulu

CERN library Thin Client System modernization

Saved in:
Author: Ollakka, Ilkka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305131249
Language: English
Published: Oulu : I. Ollakka, 2013
Publish Date: 2013-05-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Riekki, Jukka
Röning, Juha
Description:
The goal of this Master’s thesis is to modernize the CERN library public terminal system. With modernization the aim was set to minimize the administrative burden on library staff from the new system. Modernization focuses on replacing the currently used Linux based thin client system that suffers from hardware ageing with a system that resides in the CERN-IT operated private cloud. Another aspect in modernization was to utilize the provided network infrastructure more to simplify system complexity and the amount of remote components that require library staff maintenance and administration. The new system differentiates from a traditional LTSP-system by dividing every thin client into a different virtual machine. By distributing every thin client in our own virtual host, we can distribute resource allocation, like CPU-time and physical memory, between different physical hosts. The system also contains monitoring features that informs administrative problems that have been noted. Monitoring decreases the time required for dealing with system maintenance. Linux-based thin client remote connection efficiencies are compared using UI-latency and bandwidth efficiency as metrics. A plain X11 connection is measured against an NX-connection and an SSH-tunneled X11 connection. Results show NX bandwidth efficiency that comes from utilizing an extra caching layer. Measurements for overall latency and bandwidth usage are presented.
see all

Tässä diplomityössä modernisoidaan CERN:n kirjaston käytössä olevat asiakaspäätteet. Modernisoinnin tarkoituksena on vähentää asiakaspäätteistä mahdollisesti aiheutuvaa ylläpitokuormaa kirjaston henkilökuntaa kohtaan. Pääsuunta modernisaatiossa on rakentaa uusi asiakaspäätejärjestelmä vanhan LTSP järjestelmän tilalle, joka kärsii palvelinraudan vanhenemisesta, hyödyntäen CERN-IT:n operoimaa sisäistä pilvipalvelua sekä jo olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuria. Rakennettu järjestelmä poikkeaa perinteisestä LTSP-järjestelmästä määrittelemällä jokaiselle päätteelle erillisen virtuaalikoneen johon kytkeytyä. Erillisillä virtuaalikoneilla saadaan käyttäjien varaamia resursseja kuten CPU-aikaa ja fyysistä muistia hajautettua useammalle fyysiselle palvelimelle. Järjestelmä sisältää myös proaktiivisen monitoroinnin joka ilmoittaa havaituista ongelmista ylläpitovastuussa olevia henkilöitä eikä näin vaadi järjestelmän aktiivista tarkkailua ylläpitovastuussa olevilta henkilöiltä. Linux-pohjaisten tyhmien päätteiden etäyhteys-protokollien tehokkuutta vertaillaan käyttämällä käyttöliittymän latenssia ja kaistankulutusta mittareina. Normaalia X11 yhteyttä verrataan yleisesti käytettyyn SSH-tunneloituun X11 yhteyteen sekä NX-yhteyteen. Tulokset osoittavat NX-yhteyden ylimääräisen välimuistin tehostavan kaistankäyttöä. Mittausjärjestelyt ja tulokset on esitelty.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ilkka Ollakka, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.