University of Oulu

Luova käsityö kulttuurien kohtaamisessa : tapaustutkimus luovan käsityöprojektin vaikutuksista maahanmuuttajaoppilaan akkulturaatioprosessiin suomalaisessa alakoulussa

Saved in:
Author: Lopes, Suvi1; Syrjänen, Pialiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 108
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305131253
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lopes; P. Syrjänen, 2013
Publish Date: 2013-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämän kvalitatiiviseen ja hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimustraditioon nojaavan tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää luovan käsityön vaikutuksia maahanmuuttajaoppilaiden akkulturaatioprosessiin. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin ensin maahanmuuttoa ja akkulturaatioprosessia eri teorioiden valossa selvittäen erityisesti maahanmuuttajalapsen sopeutumisprosessin piirteitä. Lisäksi käsiteltiin käsityökasvatusta ja käsillä tekemistä ihmisen hyvinvointia edistävänä tekijänä. Erityisenä käsillä tekemisen ulottuvuutena otettiin luova käsityö. Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkittiin, millä tavoin luovalla käsityöprojektilla oli vaikutusta maahanmuuttajaoppilaiden akkulturaatioprosessiin suomalaisessa alakoulussa.

Tutkimuksen tavoitteiden ja teoriataustan pohjalta tutkimukselle asetettiin tutkimuskysymykset, jotka muotoutuivat seuraavasti: 1. Millaisena oppilaat kokevat luovan käsityöprojektin? Miten oppilaiden luovuus ilmenee projektin aikana? 2. Miten oppilaiden akkulturaatioprosessi ilmenee projektin aikana? 3. Miten luova käsityöprojekti vaikuttaa oppilaiden akkulturaatioprosessiin?

Aineisto kerättiin tutkimusprojektissa, jossa maahanmuuttajaoppilaat työskentelivät luovan käsityön parissa. Tutkimuskohteena oli neljä maahanmuuttajaoppilasta kolmesta eri kulttuurista. Heidät valittiin erään oululaisen koulun valmistavan opetuksen ryhmästä. Ryhmä koostui kolmesta tytöstä ja yhdestä pojasta. Aineisto kerättiin osallistuvan havainnoinnin keinoin.

Luovalla käsityöllä oli tämän tutkimuksen perusteella vaikutuksia maahanmuuttajaoppilaiden akkulturaatioprosessiin. Tätä tukivat sekä teoriatausta että projektista saadut havainnot, joiden mukaan käsillä tekemisen ja luovuuden kautta maahanmuuttajaoppilas voi toteuttaa itseään sekä kehittää identiteettiään ja itsetuntoaan. Tutkimustulosten perusteella oppilaiden viihtyminen ja motivaatio lisääntyivät luovien käsitöiden parissa. Identiteetin ja itsetunnon kehittyminen sekä luovan käsityön kautta saatavat kokemukset itsensä toteuttamisesta antavat maahanmuuttajaoppilaille tärkeitä työkaluja heidän akkulturaatioprosessiinsa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Lopes; Pialiina Syrjänen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.