University of Oulu

Elämänkaarisijoittaminen : case Henki-Fennia

Saved in:
Author: Hietala, Jani-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201265
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Hietala, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kahra, Hannu
Reviewer: Perttunen, Jukka
Kahra, Hannu
Description:
Työssäni esitellään elämänkaarisijoittamista yhtenä merkittävistä pitkän aikavälin sijoitusstrategioista sekä tutkitaan asiakasdatan avulla millaisiin sijoituskohteisiin Henki-Fennian olemassa olevat eläkevakuutusasiakkaat ovat säästönsä allokoineet. Elämänkaarisijoittamisen ajatuksen mukaan työssäkäyvän olisi järkevää säästää osa tuloistaan ja näin ollen varautua ennalta eläköitymisen aiheuttamaan tulotason alenemiseen. Elämänkaarisijoittamisen sijoitusfilosofiaa tullaan tarkastelemaan perinteisen taloustieteellisen lähestymistavan lisäksi myös sijoittajakäyttäytymisen perspektiivistä. Työn tavoitteena oli tutkia, miten Henki-Fennian eläkevakuutusasiakaskannan portfoliot ovat eri-ikäisillä rakentuneet, miten niitä voitaisiin jatkossa hoitaa tehokkaammin ja olisiko esim. elämänkaarirahastojen käyttöönotolle Henki-Fennialla tarvetta. Aineisto jaettiin viiteen ikäryhmään ja lisäksi kunkin portfolion riskisyys määriteltiin viiteen eri riskiluokkaan. Iän ja riskisijoitusten yhteyttä tarkastellaan lineaarisella regressioanalyysilla ja yksisuuntaisella anova-analyysilla. Riskinoton oletettiin laskevan lineaarisesti sijoittajan iän kasvaessa. Lineaarisella regressioanalyysilla tehty tarkastelu kuitenkin osoitti, että riskinotto ei laskenut lineaarisesti iän kasvaessa. Kun sijoittajien riskinottoa tarkasteltiin ANOVA-analyysilla ikäryhmittäin, huomattiin, että nuorimmat, eli 20–29-vuotiaat ottavat portfoliossaan kaikista ikäluokista vähiten riskiä (keskiarvo 3,30). Salkussaan merkittävimmin riskiä ottava luokka sen sijaan oli ikäluokka 40–49-vuotiaat (keskiarvo 3,82). Riskinottohalu taas kuitenkin laskee selvästi eläkeiän lähestyessä, sillä vanhin ikäluokka oli aineistossa riskinottohalultaan maltillisempi (keskiarvo 3,35). Näiden vanhempien ikäluokkien välillä ilmenevä ero riskiottohalussa siis kuitenkin puoltaa portfolioteoriaa. Kaiken kaikkiaan tulosten mukaan näyttää siltä, että sijoitusten riski on huipussaan 40–49-vuotiailla ja matalin nuorimmilla ja vanhimmilla ikäluokilla. Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että Henki-Fennian kannattaisi ottaa käyttöön elämänkaarirahastot ja tarjota niitä vaivattomana ja turvallisena vaihtoehtona erityisesti nuorille asiakkaille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jani-Pekka Hietala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.