University of Oulu

Liikearvon vaikutus arvosijoittamiseen

Saved in:
Author: Lehtonen, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201266
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Lehtonen, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Joenväärä, Juha
Reviewer: Perttunen, Jukka
Joenväärä, Juha
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää liikearvon suhteellisen taseosuuden vaikutusta osakkeiden tuottoihin. Liikearvon osuus yritysten taseissa on kasvanut merkittävästi ja etenkin arvosijoittamisessa, jossa osakkeen hintaa verrataan yrityksen tasearvoon, on tärkeää, että tasearvo on luotettavasti laskettu. Korkea liikearvon määrä lisää riskiä yllätyksellisiin alaskirjauksiin ja sitä kautta tasearvon alenemiselle. Tutkielmassa selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta osakkeiden tuottoihin ja voidaanko mahdollinen tuottoero selittää jollakin ennestään tiedetyllä tekijällä. Lisäksi selvitetään onko liikearvon olemassaololla ja määrällä vaikutusta koko- tai arvoanomaliaan. Tutkimusmenetelminä käytettiin osakkeiden jakoa portfolioihin eri ominaisuuksien mukaan ja keskimääräisten kuukausituottojen laskemista näin muodostetuille portfolioille. Regressioanalyysin avulla selvitettiin muiden kuin liikearvon osuutta selittävinä tekijöinä tuottoeroille. Tulosten luotettavuuden ja tilastollisen merkittävyyden arvioimiseksi käytettiin student-t ja R²-arvoja. Tutkielman tärkein tulos on se, että liikearvolla on vaikutusta osakkeiden tuottoon. Liikearvon olemassaolo heikentää osakkeiden tuottoa ja tuoton heikennys korostuu kasvuyritysten kohdalla. Vaikutus korostuu entisestään yrityksissä, joilla liikearvoa on yli 20 % taseen loppusummasta. Liikearvon puuttuminen vastaavasti parantaa etenkin arvoyritysten tuottoa. Liikearvoon liittyvä tuottoero voidaan markkinapainoisissa portfolioissa selittää lähes kokonaan Fama ja Frenchin kolmifaktorimallilla, mutta tasapainotetuissa portfolioissa erot jäivät vielä selittämättä. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää sen osalta, että liikearvon määrään yrityksen taseessa on syytä kiinnittää huomiota. Tulosten perusteella yritykset, joiden taseessa on liikearvoa yli 20 %, sisältävät muita enemmän riskiä heikomman tuottokehityksen suhteen. Sijoittajan kannattaa olla varovainen näihin yrityksiin sijoittaessa, etenkin jos yritys on kasvuyritys, eli sen B/M-luku on alhainen. Arvosijoittamisen kannalta on hyödyllistä tietää, että arvoyritykset, joilla ei ole liikearvoa taseessa tuottavat paremmin kuin arvoyritykset, joilla sitä on. Sen sijaan B/M-lukua laskettaessa ei ole väliä otetaanko liikearvo huomioon taseeseen, vai ei. Tutkimusaineistona käytettiin yhdysvaltalaisia osakkeita aikavälillä 1989–2009. Ajallisesti liikearvon tuottovaikutuksessa ei ollut eroa eri vuosien kesken. Maantieteellisesti tuloksia ei voida yleistää Yhdysvaltojen ulkopuolelle vielä tämän tutkimuksen perusteella.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Lehtonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.