University of Oulu

Luoton hinnoitteluun vaikuttavat tekijät ja hedonisten hintojen menetelmä : kuluttajan laadullisten ja demografisten ominaisuuksien vaikutus luoton hintaan

Saved in:
Author: Hautamäki, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201267
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hautamäki, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Korhonen, Marko
Description:
Tutkielmassa pyritään selvittämään vaikuttavatko luoton hakijan, eli kuluttajan laadulliset ja demografiset tekijät luoton hintaan. Tutkimusongelmaa pohditaan tarkastelemalla aikaisempia tutkimuksia ja teorioita aiheeseen liittyen. Luoton hinnoitteluun vaikuttavia asioita ja sitä miten nuo seikat vaikuttavat hinnoitteluun tarkastellaan pohjautuen aiheen kirjallisuuteen ja tehtyihin empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettista mallia jonka avulla mainitut hintavaikutukset voitaisiin paljastaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Sekä luotottaja, että kuluttaja pyrkivät luottoneuvottelutilanteessa mahdollisimman edulliseen sopimukseen omalta kannaltaan maksimoiden omaa hyötyään. Kuluttajan näkökulmasta tämä tarkoittaa optimaalista lainan määrää ja mahdollisimman edullista hintaa luotolle. Luotottajan näkökulmasta hyöty tulee maksimoitua siten, että luotto saadaan myönnettyä mahdollisimman riskittömälle luoton hakijalle mahdollisimman edullisin ehdoin, eli mahdollisimman tuottavin hinnoin. Kuluttajan demografisilla ominaisuuksilla viitataan esimerkiksi kuluttajan ikään, sukupuoleen, kieleen ja siihen missä luotto on myönnetty. Laadullisilla tekijöillä viitataan esimerkiksi siihen onko luotolle vakuutta vai onko luotto vakuudeton, onko kuluttaja ollut jo valmiiksi yrityksen asiakas, minkälaiset tulot kuluttajalla on ja kuinka ison osan tuloistaan kuluttaja käyttää luottojen hoitamiseen. Luoton hinta koostuu neuvotellusta järjestelypalkkiosta ja korkomarginaalista luotolle, viitekorosta sekä kuukausittaisista maksukuluista. Luoton hinnoitteluun vaikuttaa kuluttajan taksinmaksukykyyn kohdistuvan riskin lisäksi luotottajan kulurakenne, luottomarkkinoilla vallitseva kilpailu ja luottoneuvottelujen osapuolten neuvotteluvoima. Tutkielmassa pohditaan sitä onko hedonisten hintojen menetelmä sovelias teoria luoton hinnoittelun tarkasteluun. Hedonisten hintojen menetelmällä pyritään muun muassa paljastamaan tuotteiden ominaisuuksien arvoja, silloin kun nämä arvot eli hinnat eivät ole suoraan havaittavissa. Ominaisuuksien arvot, jotka tuottavat kuluttajalle hyötyä, saadaan paljastettua kun saatavilla on tarpeeksi yksityiskohtaista aineistoa tuotteiden suoraan havaittavista olevista hinnoista ja tuotteen ominaisuuksien määristä, laaduista tai tasoista. Hedonisten hintojen menetelmän avulla saadaan laskettua hedoninen hintafunktio jollekin tuotteelle tai sen ominaisuudelle, kun tarkastelu kohdistuu tiettyyn markkinaan ja kun tarkastellut tuotteet ovat sopivalla tavalla heterogeenisiä. Hedonisten hintojen menetelmä soveltuu myös luoton hintadynamiikan tarkasteluun, mutta koska on kysymys hyvin monisäikeisestä hinnoittelusta, saattaa hedonisten hintojen menetelmän empiirinen sovellus luottomarkkinoihin jäädä selityskyvyltään vajaaksi. Tarpeeksi laajan aineiston avulla hedonisten hintojen menetelmän avulla olisi löydettävissä säännönmukaisuuksia kuluttajan ominaisuuksien vaikutuksesta luoton hinnoitteluun. Aiempien teorioiden ja tutkimusten tarkastelu tässä tutkielmassa tukee väittämää. Julkista aineistoa ei kuitenkaan luotoista ja asiakkaiden ominaisuuksista ole saatavilla. Tämän sijaan hedonisten hintojen menetelmää ja ehdottamaani sovellustapaa voidaan käyttää rahoituslaitosten sisäisten hinnoittelumallien kehittämiseen ja hinnoittelupäätösten tukena.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Hautamäki, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.