University of Oulu

Ehdollisen konservatismin ja kirjanpidon kohdistamisperiaatteen toteutuminen liikearvon alaskirjauksissa

Saved in:
Author: Matturi, Valtteri1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 23.8 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201271
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Matturi, 2013
Publish Date: 2013-05-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jarva, Henry
Reviewer: Kallunki, Juha-Pekka
Jarva, Henry
Description:
Liikearvon kirjanpitokäsittelyä uudistettiin merkittävästi 2000-luvun alussa, kun US GAAP:ssa otettiin käyttöön uudet liikearvostandardit SFAS 141 ja SFAS 142. SFAS 142:n käyttöönoton myötä liikearvon systemaattisista kuoletuksista luovuttiin ja liikearvoa ryhdyttiin testaamaan arvonalentumisen varalta vuosittain. Uudet liikearvostandardit nojaavat harkinnanvaraisten estimaattien hyväksikäyttöön liikearvon käypää arvoa määriteltäessä. Käytännössä harkinnanvaraisuuden salliminen voi parantaa tilinpäätösinformaation arvoa, mutta toisaalta se tarjoaa mahdollisuuden myös opportunistiselle raportoinnille ja tulosmanipuloinnille. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kirjanpidon keskeisiin ominaisuuksiin lukeutuvat ehdollisen konservatismin periaate ja kirjanpidon matching- eli kohdistamisperiaate toteutuvat SFAS 142:n mukaisissa liikearvon alaskirjauksissa. Ehdollisen konservatismin mukaisesti liikearvon tasearvoa korjataan alaspäin riittävän huonoissa taloudellisissa olosuhteissa, muttei kuitenkaan takaisin ylöspäin olosuhteiden jälleen kohentuessa. Kohdistamisperiaate sen sijaan toteutuu liikearvon alaskirjauksissa tehokkaasti, jos suurin osa liikearvon hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista saadaan kohdistettua liikearvon synnyttämille tuloille. Tutkielman tutkimusmenetelmä on deskriptiivinen eli kuvaileva. Tutkimusmenetelmänä käytetään lisäksi regressioanalyysia. Tutkimusaineistona käytetään Compustat-tietokannasta saatuja yhdysvaltalaisten pörssiyritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2002–2010. Tutkimustulosten mukaan liikearvon alaskirjaukset eivät ole kirjanpidon kohdistamisperiaatteen mukaisia. Päinvastoin, eniten ja suurimpia alaskirjauksia kirjataan, kun yritysten synnyttämät kassavirrat ovat kaikkein heikoimmalla tasolla. Tulokset eivät myöskään tue ehdollisen konservatismin toteutumista, vaan ehdollinen konservatismikin näyttää toteutuvan alaskirjauksissa ainoastaan viiveellä. Tutkimuksessa havaitaan lisäksi, että alaskirjausten yleisyys vaikuttaa tehtävien alaskirjausten suuruuteen. Tulos antaa viitteitä siitä, että yritykset saattavat pyrkiä laskelmoimaan alaskirjausten ajoittamista ja kokoa mahdollisesti vältelläkseen alaskirjauksen potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia. Kokonaisuutena tulokset antavat viitteitä siitä, että yritysjohto käyttää hyväkseen SFAS 142:n sallimaa harkinnanvaraisuutta opportunistisesti viivästääkseen ja liioitellakseen alaskirjauksia. Tulosten perusteella liikearvon alaskirjausten informaatioarvoa tulisikin tarkastella kriittisesti. Tutkimus voi hyödyttää muun muassa sijoittajia, joiden tulisikin ottaa huomioon taloudellisen raportoinnin eriytyminen kauemmas perinteisistä ominaisuuksistaan, konservatismista ja kohdistamisperiaatteesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Valtteri Matturi, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.