University of Oulu

Aiming at the English language proficiency objectives of the National Core Curriculum for basic education through video games

Saved in:
Author: Lukkarinen, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305201301
Language: English
Published: Oulu : M. Lukkarinen, 2013
Publish Date: 2013-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Kuure, Leena
Description:
The objective of this paper is to study the Finnish National core curriculum for basic education and its English language proficiency objectives and analyse how video games can help ninth graders to aim at these objectives and improve their English language skills. Additionally, this thesis examines if the genre of a video game played has an impact on the English language learning experience, i.e., whether playing, for instance, a role-playing game benefits the student more in terms of English language learning than playing a sports game. Nine video games of varying genres were played extensively for the purposes of this study. The author of this thesis took notes and used the think-aloud strategy to gather data during the game-play. The theoretical background section of the paper examines video games, video game genres, video games and learning, second language acquisition, and extramural English and language learning. Qualitative research methods (a case study of nine video games) were used to explore the affordances and English language learning potential of the video games. The analysis shows that all nine video games examined in this thesis can have a positive influence on a student’s English language learning. When considering the four dimensions of National core curriculum’s English language proficiency objectives (listening comprehension, speech, reading comprehension and writing), it would appear that particularly role-playing games, massively multiplayer online role-playing games and adventure games can help a ninth grader to aim at the language proficiency objectives set by the CEFR and the National core curriculum. The results of this study support the findings of previous researchers who have studied extramural English and language learning. Extramural English activities, in this case video games, can greatly improve one’s English language skills and provide affordances for language learning Some of the games scrutinised in this study could have been examined even more thoroughly, particularly The Elder Scrolls V: Skyrim and World of Warcraft have great potential for future research. The reliability of qualitative research has been questioned on many occasions, but if the results of a study can be reproduced under a similar methodology, the research instrument should be considered reliable. It is this author’s understanding that if a research similar to this thesis was done with a similar methodology, the results would be convergent.
see all

Tämän opinnäytetyön tavoite on tarkastella Opetushallituksen vuonna 2004 julkaisemaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja sen englannin kielitaidon tavoitteita sekä analysoida kuinka videopelit voivat auttaa yhdeksäsluokkalaisia pyrkimään kohti näitä tavoitteita ja parantaa heidän englannin kielen taitoaan. Lisäksi työ tutkii millä tavoin videopelien tyylilaji voi vaikuttaa englannin oppimiseen — tarjoaako esimerkiksi roolipeli paremmat kielenoppimismahdollisuudet kuin urheilupeli. Tutkimusta varten pelattiin yhdeksää eri tyylilajin videopeliä. Opinnäytteen tekijä kirjasi kokemuksiaan ylös ja hyödynsi lisäksi ”think-aloud”-strategiaa — hän siis tallensi ajatuksiaan pelaamisen aikana sanelulaitteelle. Työn teoreettisessa viitekehyksessä määritellään videopelejä ja niiden tyylilajeja, tutkitaan videopelien ja oppimisen yhteyttä, tarkastellaan toisen kielen oppimista, ja lopuksi pohditaan koulun ulkopuolisia englannin kielen oppimismahdollisuuksia. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin, joista käytössä on tapaustutkimus. Videopelien analyysin perusteella voidaan sanoa, että kaikki tutkimusta varten pelatut yhdeksän peliä voivat vaikuttaa oppilaan englannin kielen oppimiseen positiivisesti. Kun tarkastellaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja sen neljään kategoriaan jaettuja englannin kielitaidon tavoitteita (kuullun ymmärtäminen, puhe, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen), voidaan sanoa, että erityisesti roolipelit, massiiviroolimoninpelit ja seikkailupelit voivat edistää yhdeksäsluokkalaisen englannin kielitaitoa hänen pyrkiessään opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin. Tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten luomaa käsitystä siitä, että koulun ulkopuoliset aktiviteetit, joissa käytetään englannin kieltä, voivat merkittävästi parantaa oppilaan englannin taitoja ja tarjota mahdollisuuksia kielen oppimiseen. Joitain tutkimuksessa pelatuista peleistä olisi voinut tarkastella vielä yksityiskohtaisemmin, erityisesti The Elder Scrolls V: Skyrim ja World of Warcraft ovat potentiaalisia pelejä jatkotutkimusta ajatellen. Laadullisen tutkimuksen luotettavuus on kyseenalaistettu moneen otteeseen, mutta jos eri tutkimuksissa saavutetaan samanlaisilla tutkimusmetodeilla samankaltaisia tuloksia, voidaan tutkimustapaa pitää varsin luotettavana. Tämän tutkimuksen tekijällä on vahva luottamus siitä, että toinen samanlaisilla tutkimusmetodeilla tehty tutkimus olisi tuloksiltaan yhteneväinen tämän opinnäytetyön kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Lukkarinen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.