University of Oulu

Ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten orofakiaaliset taidot 5–6-vuotiaana

Saved in:
Author: Liedes, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305231331
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Liedes, 2013
Publish Date: 2013-05-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Yliherva, Tuula
Reviewer: Yliherva, Tuula
Heikkinen, Elisa
Description:
Ennenaikaisena ja pienipainoisena syntyminen on yksi merkittävä lapsen kehitykseen vaikuttava tekijä. Ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneillä lapsilla on raportoitu esiintyvän täysiaikaisina syntyneitä lapsia enemmän muun muassa hengityssairauksia, neurologisen kehityksen ongelmia sekä neurobehavioraalisia ongelmia. Myös orofakiaalisessa toiminnassa, kuten nielemisessä ja hengityksessä on havaittu poikkeavuuksia verrattaessa täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten orofakiaalisia taitoja 5–6-vuoden iässä, joka on koulun aloittamisen kannalta kriittinen ikävaihe. Lisäksi tarkasteltiin onko sukupuolella, syntymäpainolla tai raskauden kestolla yhteyttä kyseisiin taitoihin. Tutkielmassa käytetty ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten aineisto on osa laajempaa valtakunnallista tutkimusprojektia, johon ovat osallistuneet Suomen yliopistolliset sairaalat. Vertailuaineistona käytettiin Linköpingin yliopiston logopedian opiskelijoiden keräämää normiaineistoa. Lasten orofakiaalisia taitoja arvioitiin käyttämällä Nordic Orofacial Test–Screening-seulontamenetelmää (NOT–S). NOT–S-seulonta koostuu haastattelu- ja tutkimusosiosta, jotka jakautuvat yhteensä 12 alaosioon. Osioissa arvioidaan muun muassa sensoriikkaa, hengitystä ja leuan ja suun motoriikkaa. Tutkielman tulosten tilastollisessa analysoinnissa käytettiin SPSS©-tilasto-ohjelmaa (versio 19). Tutkielman tulosten perusteella ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten orofakiaalisessa toiminnassa oli havaittavissa poikkeavuuksia verrattaessa täysiaikaisina syntyneisiin lapsiin. Ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneet lapset suoriutuivat lähes jokaisessa NOT–S-seulontamenetelmän alaosiossa verrokkeja heikommin. Eroja havaittiin erityisesti sensoriikkaa ja hengitystä koskevissa osioissa. Ennenaikaisina syntyneet pojat suoriutuivat NOT-S-seulontamenetelmän haastatteluosiossa sekä verrokkipoikia että ennenaikaisina syntyneitä tyttöjä merkitsevästi heikommin. Tutkielman tuloksissa ei havaittu ennenaikaisuuden asteen olevan yhteydessä orofakiaalisen toiminnan poikkeavuuksiin, mutta pienipainoisuuden eri ryhmien välillä oli havaittavissa tilastollisesti merkitsevä ero. Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta, että ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten orofakiaalisessa toiminnassa on havaittavissa poikkeavuuksia täysiaikaisina syntyneisiin verrattaessa. Tulokset osoittavat, että erityisesti NOT–S-seulonnan haastatteluosio erottelee lisätutkimusta vaativat orofakiaalisen toiminnan osa-alueet myös ennenaikaisina syntyneiden lasten kaltaisissa lievemmissä tapauksissa. Jatkotutkimusta tarvittaisiin NOT–S-seulonnan haastattelun käytettävyydestä erillisenä tutkimusmenetelmänä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Liedes, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.