University of Oulu

Ympäristöjohtaminen vesihuoltolaitoksessa : case Vesikolmio Oy

Saved in:
Author: Alakoski, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305291353
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Alakoski, 2013
Publish Date: 2013-05-31
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sallanko, Jarmo
Reviewer: Sallanko, Jarmo
Tammela, Simo
Bergbacka, Risto
Description:
Tässä diplomityössä tutkittiin, kuinka ympäristöjohtamista voidaan soveltaa pienessä organisaatiossa, jolle haluttiin luoda toimintamalli ympäristöasioiden käsittelyyn ja hoitoon ilman ympäristöjärjestelmän sertifiointia. Työssä laadittiin Vesikolmio Oy:lle toimintaa ohjaavat ympäristömittarit- ja indikaattorit, joiden avulla yhtiö voi seurata ympäristöasioiden kehitystä omassa toiminnassaan. Lisäksi työssä etsittiin toimintatapoja, joiden avulla Vesikolmio voi viestiä ympäristöasioiden kehityksestä sidosryhmilleen ja kuinka työntekijät voivat ottaa ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan sekä miten pienessä organisaatiossa voidaan jakaa vastuut ympäristöasioiden hoidossa. Vesikolmio Oy on tukkuvesiyhtiö, jonka tehtävänä on talousveden hankinta ja jätevesien puhdistaminen sekä toiminta-alueensa kuntakeskusten välisten siirtolinjojen ylläpito. Vesikolmion osakkaita ovat Ylivieskan, Nivalan, Kalajoen ja Haapajärven kaupungit sekä Sievin ja Alavieskan kunnat. Vesikolmio Oy:lle on tehty ympäristöasioiden nykytila-analyysi vuoden 2012 aikana, joka on pohjautunut ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään. Ympäristöjohtaminen on organisaation toimintaan liittyvien ympäristöasioiden hallitsemista ja kehittämistä niin, että toiminnan aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää ja välttää. Ympäristöjohtaminen voidaan luontevasti liittää osaksi yrityksen muuta johtamis- ja päätöksentekojärjestelmää, mutta sen toimivuus yrityksessä varmistetaan koko henkilöstön sitoutumisella toimintatapaan. ISO 14001 -standardi ja EMAS-järjestelmä ovat molemmat yrityksen ympäristöasioidenhallintaan kehitettyjä järjestelmiä, joiden tarkoituksena on helpottaa yrityksen ympäristöjohtamista. Vesikolmiolle rakennettiin mittaristo ympäristöasioiden seurantaa varten hyödyntäen suurempien vesihuoltolaitosten ympäristömittareita ja -indikaattoreita. Ympäristölaskenta keskittyy energian- ja kemikaalien kulutukseen, pohjavesien käyttöön ja suojeluun sekä liikenteen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Mittaristo on rakennettu niin, että tarkasteltavat kohteet on helposti nostettavissa esiin Vesikolmion eri toiminnoista eikä sen käyttö kuormita henkilöstöä kohtuuttomasti. Lisäksi vastuu ympäristölaskennasta on jaettu useammalle henkilölle, mikä keventää yhden henkilön vastuuta ympäristöasioiden hoidosta ja nopeuttaa samalla ympäristöasioihin liittyvää tiedonkulkua. Mittaristoa on mahdollisuus kehittää tulevaisuudessa Kalajoen uuden keskuspuhdistamon myötä, jolloin mittaristoon voidaan lisätä esimerkiksi lietteen hyötykäyttöasteen seuranta. Ympäristöviestintää voidaan kehittää lisäämällä vuosikertomukseen oma osio ympäristöasioille, jossa käydään läpi ympäristölaskennan tuloksia. Ympäristölaskenta auttaa henkilöstöä seuraamaan ympäristöasioiden kehitystä ja luo kannustimen parantavien toimenpiteiden löytämiseksi eri toimintoihin.
see all

The aim of this study was to determine how the environmental management can be applied in a small organization, which wanted to create an operations model of environmental issues handling and management without an environmental management system certification. The environmental measurers and indicators were created to guide the operations of the Vesikolmio Oy and to follow up the development of environmental issues. Additionally this study is looking for the practices to communicate the development of environmental issues for Vesikolmios stakeholder groups and how employees can take environmental issues into account in their operations, as well as how a small organization can share the responsibilities of environmental issues. The Vesikolmio Oy is a wholesale water company, which is responsible for drinking water supply and wastewater purification as well as the maintenance of transmission lines between the centers of the operation area. Shareholders of the Vesikolmio are cities of Ylivieska, Nivala, Kalajoki and Haapajärvi and municipalities of Sievi and Alavieska. Vesikolmios present state analysis of the environmental issues a based on the ISO 14001 -standard has been done during year 2012. Environmental management includes management and development of environmental issues related to the organization’s activities so that the negative environmental impacts of the operation can be reduced and avoided. Environmental management can be easily integrated into the company’s management and decision-making system, but it’s functionality in the company is ensured by the commitment of the staff to the approach. The ISO 14001 -standard and the EMAS-system are generated for the companies to control environmental issues and to ease environmental management. The instrumentation for environmental monitoring to Vesikolmio was planned by utilizing the environmental measurers and indicators used by larger water and wastewater supply plants. Environmental accounting focuses on consumption of energy and chemicals, groundwater use and protection, and the environmental impact of transportation. The instrumentation is designed so that observed targets are easily raised out in Vesikolmio’s various operations and its use does not burden employees. Also responsibility for environmental accounting is divided to multiple persons, this will reduce one person’s responsibility of environmental issues and at the same time will speed up the information flow about environmental issues. The indicators have the opportunity to be developed in the future, when the new central wastewater purification plant of Kalajoki is in use the monitoring of sludge utilization rate can be added into the instrumentation. Environmental communications can be developed by inserting a section of environmental issues into the annual report, where the environmental accounting results are gone through. Environmental accounting helps employees to monitor environmental developments and creates opportunity to find operations to be improved.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Alakoski, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.