University of Oulu

I am Iron Man : Tony Stark as a mythical and modern hero in Marvel cinematic universe

Saved in:
Author: Kalliokoski, Eleonoora1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305301390
Language: English
Published: Oulu : E. Kalliokoski, 2013
Publish Date: 2013-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Haddington, Pentti
Reviewer: Haddington, Pentti
Braidwood, John
Description:
In this study I analyze the character of Tony Stark as both a mythical hero and a modern heroic figure in the Marvel Cinematic Universe. My primary materials for this analysis are the movies Iron Man, Iron Man 2, and Marvel’s The Avengers. I chose these movies for the study because they all feature Tony Stark in a significant role and are part of one continuous story arc. To evaluate whether he resembles mythical heroes I utilize two established patterns. One of these is the pattern of a mythical hero’s life presented in Lord Raglan’s The Hero: A Study in Tradition, Myth, and Drama, while the other is Joseph Campbell’s pattern of a hero’s journey as defined in The Hero With a Thousand Faces. I apply Raglan’s pattern to the story arc and the character presentation across all three movies, comparing the character to Raglan’s own examples. As Campbell’s pattern is modelled after single adventures, I use it to analyze each movie separately, with a later summary of the general trends. In addition to mythical heroism, I also evaluate Tony Stark as a modern heroic figure. The theoretical background for this part consists of Veijo Hietala’s Media ja suuret tunteet and Ulla-Maija Peltonen’s and Ilona Kemppainen’s article Muuttuva sankaruus. With these depictions of a contemporary hero as a basis, I consider the way heroes are viewed and presented in the movies themselves from the viewpoint of the characters. This is done first separately for each movie and finally in summary for the entire character arc. The analysis shows that the story of Tony Stark as Iron Man in the movies follows rather closely the patterns found in legends of mythical heroes. Raglan’s pattern of a hero’s life closely mirrors his life, and the pattern of Campbell’s journey can be found in every movie. Furthermore, while at the beginning the character is presented as an admired figure with few heroic qualities, by the end of his character arc he has developed into a heroic figure willing to sacrifice himself for others.
see all

Tässä tutkimuksessa analysoin Tony Starkin hahmoa sekä myyttisenä sankarina että modernina sankarihahmona Marvelin elokuvauniversumissa. Pääaineistonani tällä analyysille ovat elokuvat Iron Man, Iron Man 2 ja The Avengers. Valitsin nämä elokuvat tutkimukseen siksi, että Tony Stark on niissä kaikissa merkittävässä osassa, ja ne ovat osa yhtenäistä tarinakaarta. Arvioidakseni sitä, muistuttaako hän myyttisiä sankareita, käytän kahta jo muodostettua kaavaa. Ensimmäinen näistä on myyttisen sankarin elämää kuvaava kaava, jonka Lordi Raglan esittää teoksessaan The Hero: A Study in Tradition, Myth, and Drama, kun taas toisena on Joseph Campbellin kaava sankarin matkasta, jonka hän määrittelee teoksessaan Sankarin tuhannet kasvot. Sovellan Raglanin kaavaa hahmon kehitykseen ja tarinaan kaikkien kolmen elokuvan ajalta, verraten hahmoa Raglanin omiin esimerkkeihin. Koska Campbellin kaava on muodostettu yksittäisten seikkailujen pohjalta, käytän sitä analysoidakseni kutakin elokuvaa erikseen, tiivistäen sitten yleiset suuntaukset. Myyttisen sankaruuden lisäksi arvioin Tony Starkia myös modernina sankarihahmona. Tämän osan teoreettinen tausta muodostuu Veijo Hietalan teoksesta Media ja suuret tunteet sekä Ulla-Maija Peltosen ja Ilona Kemppaisen artikkelista Muuttuva sankaruus. Käyttäen näitä nykyaikaisen sankarin kuvauksia perustana, arvioin tapaa, jolla sankarit nähdään ja esitetään elokuvissa itse hahmojen näkökulmasta. Teen tämän ensin erikseen kullekin elokuvalle ja lopulta tiivistäen koko hahmokaaren alueelta. Analyysi osoittaa, että Tony Starkin tarina Rautamiehenä seuraa hyvin tarkasti niitä malleja, jotka voidaan nähdä legendoissa myyttisistä sankareista. Raglanin kaava sankarin elämästä heijastaa hänen elämäänsä hyvin läheisesti, ja Campbellin matkan kaava voidaan nähdä jokaisessa elokuvassa. Tämän lisäksi, vaikka hahmo esitetäänkin aluksi ihailtuna henkilönä, jolta puuttuvat sankarilliset ominaisuudet, on hän tarinakaarensa lopussa kehittynyt sankarilliseksi hahmoksi, joka on valmis uhraamaan itsensä muiden puolesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eleonoora Kalliokoski, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.