University of Oulu

The role of export intermediaries in facilitating export trade of Finnish small companies : case: food industry

Saved in:
Author: Lu, Jinghui1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201305311405
Language: English
Published: Oulu : J. Lu, 2013
Publish Date: 2013-06-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahokangas, Petri
Reviewer: Ahokangas, Petri
Lehtinen, Ulla
Description:
Export intermediaries are entrepreneurial service firms who are to link foreign customers and domestic firms. They assist SMEs in export by providing export services based on their resources. What’s most important, export intermediaries need have a thorough understanding of the problems exporters facing during their internationalization development and what assistance they require to overcome the difficulties. The purpose of this Master’s thesis is to find out the role of export intermediaries in assisting small companies in internationalization activities through investigating what export services are mostly needed by SMEs. The focus is on export intermediaries who act as external resources of exporters. Additionally, specific export services regarding entering German and China markets are examined respectively. The research method of this study is qualitative. In the empirical part, data are collected through semi-structured interviews of six respondents. These respondents can be categorized in two groups: the exporter group contains three Finnish small food manufacturers and the expert of internationalization group consists of one export agent and two internationalization experts from supporting organizations. The data obtained from the interviews were recorded and transcribed. Conclusions of the study are based on the answers to the three sub-research questions. The empirical results revealed that the most challenging thing exporters will face in exporting is to find contacts, partners and customers overseas. Lack of resources is the underlying fundamental cause for SMEs. When assisting in export, intermediaries need discover the needs of exporters and adapt to them. Therefore the role of export intermediaries identified in the study is to actively search customers in target market and to link exporters with them; to lower export costs and to help exporters gain market knowledge and experiences about target markets.
see all

Viennin välittäjät ovat palveluyrityksiä, jotka yhdistävät ulkomaisen asiakkaan kotimaiseen toimittajaan. Ne avustavat pk-yrityksiä viennissä tarjoamalla palveluja, jotka perustuvat välittäjäyrityksen resursseihin. Kuitenkin viennin välittäjillä tulee olla syvällinen ymmärrys ongelmista, joita pk-yritykset kohtaavat kansainvälistymisessä ja avusta, jota viejät tarvitsevat ratkaistakseen nämä vaikeudet. Tämän pro gradu -työn tavoitteena on selvittää viennin välittäjien tehtävää pienten yritysten kansainvälistymisen tukemisessa tutkimalla, millaisia viennin palveluja pk-yritykset eniten tarvitset. Työ keskittyy viennin välittäjiin, joita tarkastellaan viejien ulkopuolisina resursseina. Lisäksi työssä selvitetään, millaisia vientipalveluja tarvitaan erityisesti Saksan ja Kiinan markkinoille pääsemiseksi. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimus. Empiirisessä osassa tietoa on kerätty puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joiden kohteena on ollut kuusi vastaajaa. Nämä voidaan luokitella kahteen ryhmään: viejien ryhmä käsittää kolme suomalaista elintarvikealan pk-yritystä ja asiantuntijoiden ryhmä vientiagentin sekä kaksi asiantuntijaa viennin tukiorganisaatioista. Työn johtopäätelmät perustuvat haastateltavien vastauksiin liittyen kolmeen tutkimuksen alakysymykseen. Empiiriset tulokset osoittavat, että viejien suurin haaste on löytää kontakteja, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita ulkomailta. Pienten yritysten resurssien puute on taustalla oleva perussyy. Viennin välittäjien tulee selvittää avustettavien viejäyritysten tarpeet ja mukautua niihin. Tässä tutkimuksessa tunnistettiinkin viennin välittäjien tehtävä hakea aktiivisesti asiakkaita kohdemarkkinoilta ja yhdistää viejät asiakkaisiin, alentaa vientikustannuksia sekä auttaa markkinatiedon ja kokemusten hankkimisessa kohdemarkkinoista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jinghui Lu, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.