University of Oulu

Frekventtien adjektiivien kollokaatiot oppijansuomessa ja natiivisuomessa

Saved in:
Author: Akgül, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306011411
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Akgül, 2013
Publish Date: 2013-07-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jantunen, Jarmo
Reviewer: Jantunen, Jarmo
Västi, Katja
Description:
Tutkin pro gradu -työssäni oppijansuomen ja natiivisuomen frekventisti esiintyviä adjektiiveja sekä niiden kollokaatioita. Tutkimusaineistonani on Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI) ja sen vertailuaineistona Käännössuomen korpuksen Natiivisuomen osakorpus. Kollokaatioiden opettamista pidetään tärkeänä osana sanaston opettamista, mutta oppijansuomesta kollokaatiotutkimusta on tehty vielä hyvin vähän. Tutkin ICLFI-korpuksessa kaikkein taajimmin esiintyviä adjektiiveja ja vertaan, esiintyvätkö suomenoppijoiden käyttämät kaikkein frekventeimmät adjektiivit epätyypillisen frekventisti tai aliedustetusti natiivipuhujien käyttämien tekstien adjektiiveihin verrattuna. Lisäksi analysoin oppijansuomen frekventtien adjektiivien ja natiivisuomen vastaavien adjektiivien kollokointia sekä havainnoin kollokaatioiden kolligaatioita, semanttisia preferenssejä sekä semanttista prosodiaa. Tutkittaessa adjektiivien käyttöä sananmuototasolla tutkimuksessa ilmeni, että suomenoppijat käyttävät adjektiiveja huomattavasti enemmän ja monipuolisemmin kuin natiivisuomen kirjoittajat, mutta natiivisuomen teksteissä adjektiivien morfologinen vaihtelu on suurempaa. Lemmatasolla tarkasteltaessa taas frekventeimpien adjektiivilemmojen välillä ei ole suuria eroja. Molemmissa korpuksissa HYVÄ-adjektiivilemma on yleisin, mutta sen suhteellinen frekvenssi ICLFI-korpuksessa on yli kaksinkertainen Natiivisuomen korpukseen verrattuna. ICLFI-korpuksessa toiseksi ja kolmanneksi yltävät PIENI- ja ISO -lemmat ovat myös Natiivisuomen korpuksessa kymmenen frekventeimmän adjektiivilemman joukossa. HYVÄ-lemman yleisimmät kollokaatit eivät ole kovin frekventtejä Natiivisuomen korpuksen teksteissä. ICLFI-korpuksen toiseksi yleisimmän PIENI-lemman ja kolmanneksi frekventeimmän ISO-lemma käyttöä on motivoinut hyvin voimakkaasti tekstien kirjoittajille annetut tehtävänannot, ja tämä vaikeutti luotettavan analyysin tekoa. ICLFI-korpuksen noin neljä kertaa Natiivisuomen korpusta pienempi koko rajoittaa luotettavaa vertailua aineistojen välillä. Lisäksi ICLFI-korpuksen aineistoa vinouttavat osittain usein toistuvat samantyyppiset tehtävänannot, jolloin myös teksteissä käytettävä sanasto on yksipuolisempaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Akgül, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.