University of Oulu

Miksi juuri hevosharrastus : kokemuksia hevosharrastuksesta nuoruudessa

Saved in:
Author: Kuusisto, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051471
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kuusisto, 2013
Publish Date: 2013-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Latomaa, Timo
Reviewer: Kemppainen, Tiina
Latomaa, Timo
Description:
Tämä työ lähtee omasta kiinnostuksestani hevosiin ja hevosharrastukseen. Tutkimuskohteena ovat kolmen naisen kokemukset hevosharrastuksesta nuoruudessa. Millainen harrastus hevosharrastus oli ja minkälainen merkitys sillä oli. Miksi juuri nuoruudessa? Koska näen nuoruuden, niin tärkeänä vaiheena ihmisen kehityksessä. Nuoruus on suurien muutosten aikaa: irrottaudutaan vanhemmista, haetaan omaa identiteettiä (kuka minä olen ja mihin minä kuulun), solmitaan uusia suhteita, vartalo muuttuu, suunnitellaan tulevaisuutta, opetellaan vastuunottamista ja kiinnostutaan vastakkaisesta sukupuolesta. Nuoruus on täynnä vastoinkäymisiä ja mahdollisuuksia. Lähden tässä työssäni selvittämään kirjallisuuden avulla mitä tarkoitetaan nuoruudella, millaisia kehitysvaiheita siihen kuuluu, millainen harrastus hevosharrastus on. Mikä merkitys hevosharrastuksella on nuoruudessa ja mikä hevosharrastuksessa nuoria viehättää. Mikä tekee hevosharrastuksesta erityisen. Millainen hevostalli on kasvuympäristönä. Tutkimukseni pohjautuu Havighurstin teoriaan, jossa nuoruuteen kuuluu seuraavat kehitystehtävät: identiteetin kehittyminen, sukupuoliroolin omaksuminen, oman ulkonäön hyväksyminen, emotionaalisen riippumattomuuden kehittyminen suhteessa omiin vanhempiin ja ikätovereihin, valmistautuminen koulutus- ja ammattiuralle, arvojen omaksumista, valmistautumista perhe-elämään sekä arvojen ja asenteiden kehittymistä. Kehitystehtävät ovat yhteiskunnan asettamia odotuksia ja rooleja, jotka ovat sidoksissa tiettyyn ikään. Tutkimukseni tieteenteoreettisena lähtökohtana on fenomenologinen lähestymistapa, jossa tutkijan tehtävänä on ymmärtää kokemuksellinen ilmiö juuri sellaisena, kuin se on. Sekä kuvata ilmiö, niin, ettei se kadota merkitystään. Tässä tutkimuksessa selvitän tutkittavien kokemuksia hevosharrastuksesta nuoruudessa. Hankin aineistoni haastattelemalla kolmea naista, joilla hevosharrastus oli jatkunut läpi nuoruuden. Tutkimuskysymykseni olivat: Millaisia kokemuksia hevosharrastuksesta nuoruudessa oli? Mikä merkitys hevosharrastuksella oli? Analysoin aineistoni Giorgin (1996) fenomenologisella analyysillä jonka pohjalta muodostin yksilökohtaiset merkitysverkostot. Tutkimustuloksissa esittelen tekemäni yksilökohtaiset merkitysverkostot, vastaan tutkimuskysymyksiini sekä pohdin tulosteni merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimuksia. Haastateltavat kuvailivat hevosharrastusta monipuoliseksi, haastavaksi, aikaa vieväksi ja fyysisesti raskaaksi harrastukseksi. Hevosharrastuksessa korostui kaverien merkitys, onnistumisen kokemukset, harrastuksen tuottamat flow-kokemukset, itsensä haastaminen ja kehittäminen sekä hevosharrastus oli osalle työtä ja osalle siitä tuli ammatti. Koska tutkimukseni ymmärtävää kokemuksen tutkimusta, ei aineistoni perusteella havaittuja tuloksia voi yleistää. Mutta tutkimustulokseni ovat suuntaa-antavia ja herättävät mahdollisia jatkotutkimuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Kuusisto, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.