University of Oulu

Kaikki hyvä loppuu aikanaan Kajaanin opettajankoulutusyksikön siirtymävaiheessa olevien opiskelijoiden kokemuksia elämästä, opiskelusta, opettajankoulutusyksikön lakkauttamisesta sekä siirtymisestä Ouluun

Saved in:
Author: Kortelainen, Anniina1; Piirainen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Kajaani Department of Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 119
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051479
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kortelainen; M. Piirainen, 2013
Publish Date: 2013-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Reijo
Description:

Tiivistelmä

Kajaanin opettajankoulutusyksikön kohtalosta päätettiin Oulun Yliopiston hallituksen kokouksessa 31.3.2010. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö päätettiin lakkauttaa ja opiskelu päädyttiin keskittämään pelkästään Oulun yksikköön. Kajaanin opettajankoulutusyksikön opiskelijat siirtyvät kevään 2013 jälkeen opiskelemaan Oulun opettajankoulutusyksikköön. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden kokemuksia elämästä ja opiskelusta Kajaanissa, sekä siirtymisestä Ouluun lakkauttamispäätöksen vuoksi. Olemme kokeneet, että opiskelijoiden mielipiteitä Kajaanin opettajankoulutusyksikön lakkauttamisesta ei ole kuultu tässä asiassa tarpeeksi.

Tutkielman teoriaosassa on kaksi päälukua. Tutkielman teoriaosan ensimmäisessä pääluvussa käsitellään Kajaanin opettajankoulutusyksikön monivaiheista historiaa nykypäivään saakka, opiskelua Kajaanin opettajankoulutusyksikössä sekä lakkauttamispäätöstä. Toinen pääluku sisältää opiskelijoiden elämäntilanteen tarkastelua elämänkaaren, muutoksen sekä siirtymän näkökulmasta.

Tutkielman aineisto on kerätty syksyllä 2012 sekä keväällä 2013 Kajaanin opettajankoulutusyksikön luokanopettajaopiskelijoilta. Kriteerinä tutkimukseen osallistumiselle oli opintojen jatkuminen Oulussa. Aineisto kerättiin haastattelemalla. Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi haastattelun, koska koimme, että kohdehenkilöt ilmaisevat omia ajatuksiaan haastattelutilanteessa kaikista parhaiten. Ennen haastattelua lähetimme haastateltaville haastattelukysymykset sähköpostilla, jotta vastaajat saivat mahdollisuuden miettiä vastauksiaan etukäteen. Tutkimuksemme kohteena on ihminen, joten koimme oman itsensä ilmaisun tärkeäksi asiaksi aineistonkeruutilanteessa. Haastatteluun osallistui 16 haastateltavaa, 8 naista ja 8 miestä.

Metodologialtaan tutkimus on laadullinen, hermeneuttis-fenomenologinen tapaustutkimus. Fenomenologiseen lähestymistapaan päädyimme juuri kokemusten ja elämysten kuvaamisen takia. Aineiston analysoinnissa käytimme SWOT-analyysi taulukkoa. SWOT-analyysi taulukko sisältää kategoriat vahvuuksista, heikkouksista, uhista sekä mahdollisuuksista. Jaottelimme haastateltavien vastaukset näihin kategorioihin niiden sisältöjen mukaisesti. Käsittelyn helpottamiseksi liitimme mahdollisuudet ja vahvuudet sekä uhat ja heikkoudet samaan kategoriaan. Yläluokiksi taulukkoon muodostuivat teemat: Kajaaniin hakeutuminen, Elämä ja opiskelu Kajaanissa sekä Ouluun siirtyminen.

Tulosten mukaan Kajaanin opettajankoulutusyksikön opiskelijat kokevat Ouluun siirtymisen huonona asiana. Opiskelijat kokevat, että heidän mielipiteitään ei ole kuultu lakkauttamisasiassa riittävästi. Opiskelijoiden mielestä Kajaanin opettajankoulutusyksikön kaltainen pieni yksikkö on opiskelijalle turvallinen paikka opiskella. Vastauksista kävi ilmi, että vaikka opiskelijat kokevat Ouluun siirtymisen ja Oulun kaupunkina myös mahdollisuutena, lakkauttamispäätös oli silti heidän mielestään väärä ratkaisu. Opiskelijat olisivat halunneet suorittaa opintonsa loppuun Kajaanissa. Yleisesti ottaen Kajaanin vahvuudet nähtiin Oulun heikkouksina ja päinvastoin. Tutkielman keskeisin anti on tuoda esiin opiskelijoiden näkemyksiä heille tärkeän asian loppumisesta. Pyrimme tutkielmallamme vaikuttamaan myös tulevaisuudessa siintävien samankaltaisten päätösten toimeen panemiseen. Tarkoituksenamme on esittää maanläheinen tutkimus opiskelijoiden mielipiteitä korostaen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Kortelainen; Mikko Piirainen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.