University of Oulu

Musikaalisen oppijan inkluusio yläkoulun musiikinopetuksessa : opettajien käsityksiä musiikillisesti lahjakkaiden oppilaiden sisällyttämisestä musiikintunneille

Saved in:
Author: Immonen, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Music education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051483
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Immonen, 2013
Publish Date: 2013-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Ojala, Juha
Jokela, Nina
Description:
Tutkielmani tavoite on selvittää, että miten musiikillisesti lahjakkaan oppilaan erityistarpeet voidaan täyttää inklusiivisessa musiikinopetuksessa. Lähtökohtaisesti minua kiinnosti kuinka puhetta herättänyt inkluusio vaikuttaisi musiikinopettajan työkuvaan käytännössä. Kokosin opettajien käsityksiä lahjakkuudesta, musikaalisuudesta sekä niiden ilmenemisestä musiikin opetuksessa inklusiivisesta näkökulmasta. Tutkimukseni on suunnattu yläkoulun ja lukion musiikinopettajille ja -opettajiksi opiskeleville. Valitsin tutkielmani kontekstiksi yläkoulun. Yläkoululaiset ovat herkässä iässä sillä he muodostavat omaa identiteettiään ja ovat herkkiä ympäristön vaikutteille. Identiteetin kehittyessä he alkavat tietoisesti tehdä omaehtoisia valintoja, kuten esimerkiksi musiikin harrastaminen. Näin ollen yläkoulun musiikintunneilla voi erottaa oppilailla olevan erilaisia valmiuksia, mikä luo haasteen opettajille toimia inklusiivisesti musiikillisesti lahjakkaan oppilaan kohdalla. Tutkielmani jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen on teoriaosa sekä toinen empiirinen osa. Teoriaosassa käsittelen inkluusiota, lahjakkuutta ja musikaalisuutta käsitteinä. Pyrin aukaisemaan inkluusio-käsitteen merkityksen monesta eri näkökulmasta sekä listaan inkluusion toteutumisen edellytyksiä musiikinopetuksessa. Avaan hieman musikaalisuutta sillä se on merkityksellistä puhuttaessa lahjakkuudesta. Tutkielmani toinen osa keskittyy aineistonkeruu- ja analyysimenetelmään sekä tutkimustuloksiin. Käytin aineistonkeruussa teemahaastattelua ja tutkimustuloksien analysoinnissa fenomenografista analyysimallia. Lahjakkuuden ymmärtämisessä musiikinopettajilla korostui muun muassa se, että lahjakkuutta on monenlaista. Musikaalisuus yhdistettiin läheisesti lahjakkuuteen ja musikaalista henkilöä kuvailtiin henkilöksi, joka löytää musiikista esimerkiksi erilaisia tunnelmia. Musiikinopettajille oli muodostunut myös inkluusiosta käsitys, jonka mukaan inkluusiolle tyypillistä on muun muassa erityistä tukea tarvitsevan oppilaan integroiminen ryhmään. Vastauksissa sivuttiin myös inkluusion toteutumisen edellytyksiä sekä sen haasteellisuutta. Opettajat olivat sitä mieltä, että musiikillisesti lahjakkaan oppilaan tulee saada tarpeeksi haasteita opetuksessa sekä päästä toteuttamaan itseään. Inkluusio on melko tuore aihe musiikkikasvatuksen tutkimuskentällä, vaikkakin siitä löytyy teoksia yleisesti kasvatustieteen kirjallisuudessa. Toivon tutkielmani herättävän ajatuksia sekä toimivan innoittajana mahdollisille jatkotutkimuksille aiheesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Immonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.