University of Oulu

“Who run the world? Girls!” : analysis on girlhood, girl empowerment and girl empowerment organization GENaustin

Saved in:
Author: Rantala, Vappu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051491
Language: English
Published: Oulu : V. Rantala, 2013
Publish Date: 2013-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Jokikokko, Katri
Järvelä, Maria-Liisa
Description:
Gender has a strong impact on individual’s entire life course. However, this impact is also shaped by the culture and society the individual lives in. For girls (and for boys) the consequences of being of certain gender may be positive as well as negative. This master’s thesis focuses on the factors that contribute to the well-being of girls, and more generally, on how girlhood is experienced. These factors are divided according to the biopsychosocial approach, but it is acknowledged that girlhood is constructed culturally and socially too, which guides the research process. Research context is here seen as ‘geography’ according to the theory deliberated in the book Geographies of Girlhood(2005), edited by Paula Bettis and Natalie Adams, in which several authors speak for the diversity of girlhood. Research on girls’ empowerment is part of girlhood studies aiming at empowering the girls holistically; through empowerment girls are equipped to act upon their own well-being. In the study girlhood and girl empowerment are observed through the lens of biopsychosocial theory, taking into consideration the girls’ living environment, i.e. the geographical context (Western, North American society). It is argued that many of the biopsychosocial challenges of girlhood might best be solved with empowerment theory turned into practice. The theoretical discussion on girlhood and girl empowerment is supported by a case study of one of the North American girl empowerment organizations, GENaustin,Texas, where ethnographic data was collected. Based on the analysis of the data, the researcher evaluates how successful the project of empowering the girls was and also, what were the challenges people working for this organization needed to cope with. The conclusions drawn from the theoretical consideration and the case study show that the empowerment of girls is of vital importance for their well-being and further, that in order to get good results, the geographical perspective should be recognized; this became obvious when analyzing the challenges that the organization needed to solve, such as the homogeneity of the local girl groups and prerequisites for funding set by the sponsors.
see all

Sukupuoli vaikuttaa yksilön elämänkulkuun voimakkaasti koko eliniän ajan. Tämä vaikutus muokkautuu sen kulttuurin ja yhteiskunnan mukaan, jossa yksilö elää. Tytöille (kuten pojillekin) tämä aiheuttaa sekä positiivisia että negatiivisia seurauksia. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan nimenomaan tyttöjen hyvinvointiin ja ylipäätään tyttöyden kokemisen vaikuttavia tekijöitä, jotka on jaoteltu biopsykososiaalisen teorian mukaan. Tyttöyden katsotaan olevan kuitenkin myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunutta, mikä ohjaa tutkimusprosessia. Tutkimuskontekstista puhutaan myös maantieteenä; tyttöyden maantieto -teoria perustuu Paula Bettisin ja Natalie Adamsin (2005) teokseen Geographies of Girlhood, jossa useat tutkijat puhuvat tyttöyden moninaisuuden puolesta. Tyttöjen voimaantumisen tutkimus on osa tyttötutkimusta ja siihen perustuvan toiminnan tavoitteena on tyttöjen kokonaisvaltainen voimauttaminen niin, että he pystyvät itse edistämään hyvinvointiaan. Tässä tutkimuksessa tyttöyttä ja erityisesti tyttöjen voimauttamista tarkastellaan biopsykososiaalisen teorian kautta, johon tyttöjen elinpiirin, maantieteellisen kontekstin (länsimainen, pohjoisamerikkalainen yhteiskunta) huomioon ottaminen. Tutkielma suosittaatyttöyteen liittyvien biopsykososiaalisten haasteiden kohtaamiseen voimaantumisen teoriaa ja sen soveltamista käytäntöön. Tyttöyden ja tyttöjen voimaantumisen teoreettista vahvistetaan yhden organisaation, texasilaisen GENaustinin, tapaustutkimuksella. Tutkija on kerännyt organisaation toiminnasta etnografisen aineiston, jonka perusteella hän arvioi tyttöjen voimaanuttamisen onnistumista ja niitä haasteita, joita tämän organisaation toimijat työssään kohtaavat. Teoreettisen tarkastelun ja tapaustutkimuksen perusteella päädytään painottamaan tyttöjen voimaantumisen tärkeyttä hyvinvoinnin edistäjänä; parempaan tulokseen tässä työssä päästään ottamalla huomioon maantieteellinen näkökulma, mikä ilmenee myös haasteissa, joita organisaatio kohtaa, kuten paikallisten tyttöryhmien homogeenisyys ja sponsorien mahdolliset rahoitukselle asettamat ehdot.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vappu Rantala, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.