University of Oulu

The rulers claimed descent from a white race : a study on racism in Robert E. Howard’s works and its translation into Finnish

Saved in:
Author: Timonen, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051495
Language: English
Published: Oulu : M. Timonen, 2013
Publish Date: 2013-06-07
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Marjomaa, Ilkka
Reviewer: Marjomaa, Ilkka
Lauttamus, Timo
Description:
The subject of this thesis is racism in the works of Robert E. Howard, and how it is translated into Finnish. In addition, the possible changes in or preservation of racism in the translated text was also studied. The primary material used in this thesis were 12 short stories by Howard that had existing Finnish translations. The original texts were written between 1927 and 1935, the translations were written in 1989–1992 by multiple translators. Since there was a notable gap between the authoring of the originals and the translations, it was necessary to study changes in the concept of racism during that time. The purpose of the analysis was to find out if the original texts contained racism or racial discrimination explicitly or implicitly, and how any such cases were handled during translation. Furthermore, the translators handling of racist remarks was studied to discern if there had been an effort to diminish the racist expression, or if the translators had emphasised racism to preserve the spirit of the original. The study itself was done by comparing excerpts of the original texts to their corresponding translations. The vocabulary and its equivalence was evaluated, and the possible effect of racist expressions for the supposed readership in both languages were compared. It became evident that the translators had widely differing methods for translating racism. This led to the hypothesis that the translators and their style have more effect on the retained racist expression than their contemporary atmosphere. On the other hand, there was great variation of enhancing or diminishing the racial discrimination even within the translators’ own expression. Thus, the aforementioned thought remained a hypothesis. In addition to this, the prevalent level of political correctness had clearly had an effect on the translation, yet the translators’ efforts to retain the spirit and the power of expression of the original texts was evident. Most commonly, the translation had diminished the racial discrimination from the original text. This was, at least in part, explainable by the effect of political correctness. Still, the importance of translators for this change should not be overlooked. For this reason further similar studies would benefit from a source text with multiple translations. It was also deemed of interest how a modern English reader would react to the racism in the orihinal texts, and their reactions would compare to a Finnish reader of the translations. For a comparative analysis, it would furthermore be useful to research how the racist expression, which was minor by the standards during the original authoring, was met in the 1930s.
see all

Tutkielman aiheena on kirjailija Robert E. Howardin töissä mahdollisesti ilmenevä rasismi ja sen kääntäminen suomen kielelle. Lisäksi mielenkiinnon kohteena oli rasistisen sisällön mahdollinen muutos tai säilytys käännöksessä. Pääasiallisen materiaalina toimi 12 Howardin novellia, joille oli olemassa suomenkielinen käännös. Alkuperäiset tekstit olivat vuosilta 1927–1935 ja käännökset kolmelta eri kääntäjältä tai kääntäjäparilta vuosilta 1989–1992. Koska alkuperäisten tekstien ja käännösten välillä oli huomattava aikaero, tutkimusta varten tuli selvittää myös rasismin käsitteen muuttumista näiden ajanjaksojen välillä. Analyysin tarkoitus oli tutkia sisältävätkö alkuperäiset tekstit rasistisia ilmauksia eksplisiittisesti tai epäsuoraan, sekä miten kyseiset tapaukset oli käsitelty käännettäessä. Päämääriin kuului myös selvittää pyrkivätkö kääntäjät tietoisesti välttämään rasismia vai onko pyrkimys ollut vaihtoehtoisesti rasististen ilmausten korostaminen alkuperäisen tekstin hengen säilyttämiseksi. Tutkimuksessa vertailtiin rinnakkain otteita alkuperäisistä teksteistä, sekä niiden suomenkielisiä käännöksiä. Käytettyä sanastoa ja sen vastaavuutta arvioitiin ja lisäksi vertailtiin rasististen ilmausten todennäköistä vaikutusta suomen- ja englanninkielisten tekstien oletettuun lukijakuntaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kääntäjät toimivat huomattavasti toisistaan poikkeavilla tavoilla rasismin kääntämisen suhteen. Tämä antaa olettaa, että kääntäjällä on huomattavasti kieliympäristöä ja vallitsevaa ilmapiiriä oleellisempi vaikutus käännöksessä säilyneisiin ilmaisuihin. Toisaalta myös saman kääntäjän tai -parin käännöksissä esiintyi huomattavaa vaihtelua rasistisen ilmaisun korostamisessa tai häivyttämisessä, joten asia jäi hypoteettiseksi. Lisäksi vallitseva poliittinen korrektius on vaikuttanut käännökseen, mutta toisaalta näkyy myös kääntäjien pyrkimys säilyttää alkuperäisen tekstin henki ja ilmaisu. Useimmin käännöksessä on tapahtunut muutos lievempään rasistiseen ilmaisuun kuin alkuperäisessä tekstissä. Tämä selittyy ainakin osittain poliittisen korrektiuden nousulla. Kääntäjien vaikutusta muutokseen ei myöskään sovi aliarvioida. Tästä syystä vastaavan tutkimuksen kannalta olisi eduksi löytää teksti, jolle on olemassa vaihtoehtoisia käännöksiä. Lisäksi mielenkiintoa herätti se, kuinka moderni englanninkielinen lukija suhtautuu teksteissä ilmenevään rasismiin ja missä mitassa reaktio vastaisi suomen kielisen käännöksen lukijan reaktiota. Vertailun vuoksi olisi myös eduksi selvittää, miten alkuperäisen kirjoitusajan mittapuun mukaan vähäinen tai olematon rasismi olisi tulkittu aikanaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Timonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.