University of Oulu

Oulun normaalikoulun alakoululaisten fyysinen kokonaisaktiivisuus

Saved in:
Author: Metsävirta, Maisa1; Mäntykenttä, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.4 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306051506
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Metsävirta ; K. Mäntykenttä, 2013
Publish Date: 2013-06-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mistä toiminnoista Oulun normaalikoulun alaluokkalaisten päivä koostuu fyysisen kokonaisaktiivisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa kartoitettiin lasten vapaa-ajan toimintoja, ohjattuja ja omatoimisia harrastuksia sekä välimatkaliikuntaa. Koulupäivän ajalta kartoitettiin ainoastaan välituntitoimintoja. Tutkimuksessa vertailtiin sukupuolten ja luokka-asteiden välisiä eroja. Tutkimusaineisto (n=243) kerättiin kaikilta Oulun normaalikoulun 1.−6.-luokkalaisilta joulukuussa 2011. Tutkimus oli luonteeltaan kvantitatiivinen survey-tutkimus. Se toteutettiin käyttäen strukturoitua kyselylomaketta, jonka oppilaat täyttivät kotona yhdessä huoltajan kanssa. Tällä pyrittiin herättämään keskustelua kotona ja saamaan todenmukaisempia vastauksia. Tutkimusaineisto käsiteltiin ja analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelman avulla. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään fyysisen aktiivisuuden käsitettä, lapsen fyysistä aktiivisuutta ja fyysisen aktiivisuuden tilaa. Tämän jälkeen esitellään fyysisen aktiivisuuden suosituksia sekä alan aiemmista tutkimuksista saatuja tuloksia. Lisäksi siinä tarkastellaan alakoululaisen päivän kokonaisaktiivisuutta välimatkaliikunnan, kouluajan fyysisen aktiivisuden ja vapaa-ajan fyysisen aktiivisuuden kautta. Vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus on jaettu järjestettyyn ja omaehtoiseen liikuntaan. Tutkimus osoitti, että sukupuolten ja luokka-asteiden välillä oli jossain määrin eroja. Suurimmassa osassa vapaa-ajan toimintoja tytöt olivat poikia aktiivisempia. Pojilla päivittäistä ruutuaikaa kertyi enemmän kuin tytöillä ja he pelasivat tyttöjä selvästi enemmän tietokone- ja videopelejä. Niin ohjattuihin harrastuksiin osallistuminen kuin omatoiminenkin harrastaminen oli yleisempää ylemmillä luokka-asteilla ja harrastamattomien lasten osuus väheni iän myötä. Yleisimmin kouluun kuljettiin vuodenajasta riippumatta pyörällä ja ohjattuihin harrastuksiin autokyydillä. Yli puolet alakoululaisista leikki liikuntaleikkejä ja jutteli kavereiden kanssa kaikilla välitunneilla. Tutkimustuloksia hyödynnettiin toisessa pro gradu -tutkielmassa, jossa kartoitettiin vähän liikkuvien lasten toiveita koulupihan suhteen. Lisäksi tulokset antavat tietoa oppilaiden huoltajille sekä normaalikoulun henkilökunnalle alakoululaisten fyysisen kokonaisaktiivisuuden tilasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maisa MetsävirtaKatariina Mäntykenttä, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.