University of Oulu

Listaamattoman pk-yrityksen arvonmääritys vapaan kassavirran mallin ja lisäarvomallin avulla

Saved in:
Author: Halonen, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Finance, Finance
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061524
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Halonen, 2013
Publish Date: 2013-06-10
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Perttunen, Jukka
Reviewer: Perttunen, Jukka
Kallunki, Juha-Pekka
Description:
Yritysten kaikki taloudelliset päätökset kiteytyvät oman pääoman sijoittajien tuoton maksimoinnin ympärille. Jotta kaikki yrityksen tekemät päätökset edesauttavat tätä tavoitetta, on yrityksessä jatkuvasti tehtävä tutkimusta yrityksen taloudellisesta tilasta. Tämä onnistuu keräämällä aineistoa yrityksen sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, ja soveltamalla näitä tietoja sopiviin analyysimenetelmiin. Tutkimuksen avulla voidaan tehdä päätelmiä yrityksen nykyisestä taloudellisesta tilasta ja tulevaisuuden arvosta. Yksi analyysimenetelmä yrityksen tulevan menestyksen arvioimiseen on arvonmääritys. Yrityksen arvon määrittäminen on yksi mahdollisuus koota tietoja kokonaisuudeksi, jonka avulla yrityksen oman pääoman sijoittajien tuotto saadaan maksimoitua. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on suorittaa arvonmääritysprosessi kokonaisuudessaan yksittäiselle listaamattomalle pk-yritykselle. Arvonmäärityksen vaiheisiin kuuluvat strateginen analyysi, tilinpäätösanalyysi, tulevan kehityksen arviointi, yrityksen riskisyyden määrittäminen ja yrityksen lopullinen arvon määrittäminen arvonmääritysmallien avulla. Käytettäviksi malleiksi on valittu vapaan kassavirran malli ja lisäarvomalli. Nämä kaksi mallia ovat usein käytettyjä arvonmääritysmalleja ja ne ovat listaamattomalle osakeyhtiölle soveltuvia malleja. Tutkielman tavoitteena on selvittää arvonmäärityksen vaiheet kohdeyrityksen tapauksessa, analysoida kahden valitun mallin soveltuvuutta listaamattoman osakeyhtiön arvon määrittämiseen ja pohtia arvonmääritysprosessin vaiheisiin liittyviä ongelmakohtia. Yrityksen taloudellista kehittymistä ja tulevan kehityksen arvioita on tarkasteltu strategisen analyysin ja tilinpäätösanalyysin avulla. Yrityksen riskisyyttä on arvioitu kokonaispääoman tuottovaatimuksen avulla. Lopullisen arvonmäärityksen tuloksena yrityksen arvoksi saadaan vapaan kassavirran mallin avulla 5,1 miljoonaa euroa ja lisäarvomallin avulla 8,2 miljoonaa euroa. Mallit siis tuottavat toisistaan poikkeavat arvot. Mallien keskinäisen eron arvioidaan johtuvan vapaan kassavirran mallin lisäarvomallia voimakkaammasta herkkyydestä kokonaispääoman tuottovaatimuksen ja kasvuennusteiden muutoksille. Herkkyys näille tekijöille johtuu ennen kaikkea siitä, että vapaan kassavirran mallin muodostama arvo muodostuu suurelta osin vasta tulevaisuudessa, kun lisäarvomallissa suurin osa yrityksen arvosta muodostuu yrityksen nykyisestä pääomasta. Vaikka lisäarvomallin on havaittu tuottavan kassavirtoihin tai osinkoihin perustuvia malleja luotettavampia tuloksia, ei tuloksia ei tule ottaa absoluuttisena totuutena. Loppujen lopuksi yrityksen arvo määräytyy tilanteen osapuolten yhteisymmärryksen tuloksena ja arvonmääritysmallien antamat tulokset antavat vain raamit yrityksen arvolle. Tulosten avulla kohdeyritys pystyy arvioimaan yrityksensä arvoa ja käyttämään tuloksia esimerkiksi yrityskauppatilanteessa. Pk-yritykselle käytettyjä arvonmääritysmenetelmiä voidaan käyttää muiden vastaavanlaisten yritysten arvon määrittämiseen. Kyseiset menetelmät tarjoavat myös lähtökohdat mikroyritysten arvonmääritykselle. Pienet yritykset kiinnostavat pääomasijoittajia ja ne ovat potentiaalisia yrityskaupan kohteita, minkä vuoksi arvonmäärityssovelluksia tulisi jalostaa mikroyrityksille sopiviksi. Tutkittavan yrityksen pyynnöstä tämä tutkimus on kirjoitettu siten, ettei yritykseen liittyviä nimiä tai henkilöitä mainita.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Halonen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.