University of Oulu

Pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentuminen sidosryhmänäkökulmasta

Saved in:
Author: Ylitalo, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061533
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ylitalo, 2013
Publish Date: 2013-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Saraniemi, Saila
Reviewer: Saraniemi, Saila
Lehtimäki, Tuula
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella sitä millaisena kokonaisuutena pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentuminen voidaan nähdä sidosryhmänökökulmasta. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että pienelle tapahtumapalveluyritykselle voisi olla hyödyllistä tehdä yritysbrändiään tunnetummaksi ja vaikuttavammaksi sekä näin näyttäytyä vahvempana isompien yritysten rinnalla. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään aluksi tapahtumapalveluyrityksiin ja tapahtuma-alaan, sitten käsitellään pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändiä ja samalla vedetään mukana kautta linjan sidosryhmänäkökulmaa. Teoriaosuuden lopussa esitellään teorian pohjalta muodostettu malli pienen tapahtumapalveluyrityksen brändin rakentumisesta sidosryhmäkentällä. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena perehtyen tapahtuma-alalla toimivaan pieneen tapahtumapalveluyritykseen. Tapausyritykseksi valittiin PST event Oy, jossa myös tutkija itse on työskennellyt. Empiirinen aineisto kerättiin pääasiassa puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Haastattelumateriaalin lisäksi empiiristä aineistoa täydensi havainnointimuistiot. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitääkö teorian pohjalta muodostettu viitekehys paikkansa, muuttaako se siitä jotain, poistaako se siitä jotain tai tuoko se siihen jotakin lisää. Oleellista oli tuoda esiin myös tarkemmin käytännön puolta ja miten tämä näkyy teorian tasolla. Aineiston analyysi tehtiin vertaamalla haastatteluiden antia sekä keskenään, että tutkimuksen teoreettiseen taustaan nähden. Metodina käytettiin abduktiivista päättelyä. Tutkimustulokset ovat pääosin yrityskohtaisia, mutta niiden voidaan nähdä olevan harkinnanvaraisesti siirrettävissä myös muihin samantyyppisiin yrityksiin. Sekä teoreettinen että empiirinen aineisto osoittivat, että pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentumisessa sidosryhmänäkökulmasta katsottuna painottuvat erityisesti kaksi keskeistä tekijää: brändi-identiteetti ja brändi-imago, sekä näiden tekijöiden osatekijät. Määritellyt osatekijät näkyvät yrityksen sisä- tai/ja ulkopuolella ja ne voidaan myös määrittää näin ollen koskemaan eri sidosryhmäkentän tasoja. Yksi tutkimuksen tavoitteista oli tuoda esiin tapahtuma-alalla toimivan pienen tapahtumapalveluyrityksen yritysbrändin rakentuminen: kartoittaa yritysbrändin rakentumisen kenttää sidosryhmätasolla, sen keskeisiä tekijöitä ja siihen vaikuttavia toimijoita. Perimmäisenä tavoitteena oli herättää ajatuksia ja mielenkiintoa mahdolliselle jatkotutkimukselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Ylitalo, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.