University of Oulu

Projektiorganisaation osastojen välisen integraation mekanismit ja aikajana : tapaus: ohjelmistoteollisuus

Saved in:
Author: Ansamaa, Jonne1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 110
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306061538
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ansamaa, 2013
Publish Date: 2013-06-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juga, Jari
Nuojua, Outi
Reviewer: Juga, Jari
Nuojua, Outi
Description:
Projekteja on tutkittu usein muissa konteksteissa, kuin ohjelmistoalan näkökulmasta. Niiden tutkimukset yleensä myös keskittyvät projektiorganisaation operatiivisten toimintojen järjestämiseen. Tästä johtuen, tämä tutkimus keskittyy ohjelmistoalalla toimivan projektiorganisaation projekteihin. Tarkemmin tutkimuksessa halutaan tutkia organisaation sisäisten osastojen välillä tapahtuvaa integraatiota, kun tarkastelun suunnaksi otetaan myynnillinen näkökulma. Integraatiosta halutaan löytää sen mekanismit, miten se rakentuu, ja sen muotoon vaikuttava aikajana. Tutkimuksen strategiana on laadullinen tutkimus. Tutkimusotteena käytetään tapaustutkimusta, joka keskittyy yhteen ohjelmistoalan yritykseen sekä sen tapoihin järjestää myynti- ja operatiivisen osaston integraatiokäyttäytymisiin liittyvät mekanismit. Empiria on toteutettu tekemällä nauhoitetut puolistrukturoidut teemahaastattelut. Nauhoitukset ovat litteroitu, sekä tulosten analysoinnissa aineistoa on luokittelu ja yhdistely samankaltaisiin näkökulmiin. Näiden pohjalta empiirisiä löydöksiä on tulkittu, peilaten niitä teoriaosuudesta saatuihin näkökulmiin. Käytetyt tutkimusmenetelmät tekivät mahdolliseksi pääsyn tutkimuksen tutkimustavoitteisiin. Ohjelmistoprojektiorganisaation mekanismeiksi osastojen välisessä integraation rakentumisessa nähtiin kuuluvan myyntifunktio, operatiivinen funktio, asiakas, tieto sekä resurssit. Siihen kuuluvat myös suhteet, jotka ovat näiden toimijoiden välissä. Suhteissa tapahtuva liike voi olla myös kaksisuuntaista, eli eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Integraation aikajana on lähes koko projektin kestävä prosessi, ja se pitää sisällään myynnin, operatiivisen ja jälkimarkkinoinnin vaiheet. Siihen kuuluu oleellisesti myös johtamisfunktio, jolla kontrolloidaan sen kestoa. Keskeistä integraation aikajanassa on ymmärtää, että myyntifunktio ja operatiivinen funktio toimivat rinnakkain. Myyntifunktiolla on ensin alussa suurempi rooli, josta vastuu siirtyy operatiiviselle funktiolle projektin toteutuksen ajaksi. Loppua kohden myyntifunktion rooli jälleen kasvaa, koska se ottaa hoitaakseen projektin jälkimarkkinoinnin. Tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan käyttää tehostamaan yrityksien integraatioprosesseja. Integraation mekanismien ja aikajanan avulla, tulee etsiä tapoja, miten pystytään optimoimaan integraatiota tehokkaammaksi. Tulee kuitenkin huomata, että on tapausyrityksen luoneesta johtuen, näillä tekijöillä on nähty olevan vaikuttavuutta vain pienessä ohjelmistoalanyrityksessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonne Ansamaa, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.