University of Oulu

Product data management in rapid productization

Saved in:
Author: Kangas, Nikolaus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201306071576
Language: English
Published: Oulu : N. Kangas, 2013
Publish Date: 2013-06-24
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Kropsu-Vehkaperä, Hanna
Description:
Increasingly competitive market environment today forces companies to continuously create new products to serve the widening range of customer’s needs. To be able to survive and success, companies need to develop new products faster while being cost-effective. Configurable products provide a method of increasing product variety while maintaining the economies of scale. Well executed product data management is a crucial enabler of product development processes with constant pressure to shorten time to market. This is especially true when the product is configurable with modular product structure. The product structure of the product needs to be maintained so that variety possibilities of the product are clear and different stakeholders have relevant visibility of the structure available. The domain of this study is product variety creation using rapid productization. Rapid productization refers to a concept, where company decides to rapidly create a new product in response to customer request which cannot be fulfilled with the current product portfolio. Productization itself is a process, where ambiguous solution to the customer problem or need is encapsulated to a defined, standardized and repeatable product. Typically rapid productization is executed by adding something new to the existing product. Rapidly productized products are not necessarily added to the product portfolio. The purpose of this study is to find out what the product data management needs are in rapid productization cases. The research was conducted as a case study and three different case companies were used as a data source. Two companies were large-scale enterprises and one company was medium size enterprise. All case companies had modular product structure and two of them had a configurable product. Based on existing literature, it can be concluded that product data management needs in the productization process are dependent on product structure and a customer order point of the product. Also, product data needs in rapid productization cases are dependent on how the module added in rapid productization interacts with the existing product. If the added component has no integration with the existing product, the stakeholders concerned about the product data are sourcing and the delivery of the product. If the added module has more interaction with the existing product, research and development is a crucial stakeholder and product data need are more or less similar to the normal productization process.
see all

Kiristyvä kilpailu ja jatkuva asiakastarpeiden kasvu aiheuttaa yrityksille painetta laajentaa tuoteportfoliota yhä kiihtyvällä tahdilla. Kyky kehittää ja tuottaa uusia tuotteita nopeasti ja kustannustehokkaasti on elinehto yritysten menestymiselle. Yksi kustannustehokas tapa tuottaa laaja tuoteportfolio on konfiguroitavat tuotteet. Hyvin toteutettu tuotetiedon hallinta on toiminnan perusedellytys, kun tuotekehitykselle asetetaan tehokkuus- ja aikavaatimuksia. Erityisen tärkeää tuotetiedon hallinta on konfiguroitavien tuotteiden kehityksessä. Konfiguroitava tuote vaatii tuoterakenteen kuvauksen, joka määrittää eri moduulien yhdistelymahdollisuudet ja toiminnallisuudet. Lisäksi eri sidosryhmillä tulee olla oma näkymänsä tuoterakenteeseen. Tässä työssä tutkitaan tuotteen variointia nopean tuotteistamisen tapauksissa. Tuotteistaminen tarkoittaa prosessia, jossa epämääräinen idea asiakkaan ongelman tai tarpeen ratkaisemiseksi paketoidaan tarkkaan määritellyksi, standardoiduksi ja toistettavaksi tuotteeksi. Nopealla tuotteistamisella viitataan tilanteeseen, jossa yritys luo nopeasti uuden tuotteen sellaisen asiakasvaatimuksen seurauksena, jota ei nykyisellä tuoteportfoliolla pystytä toteuttamaan. Tyypillisesti nopea tuotteistaminen toteutetaan lisäämällä jotain uutta portfoliossa olevaan tuotteeseen. Nopeasti tuotteistettuja tuotteita ei kuitenkaan välttämättä lisätä yrityksen tuoteportfolioon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tuotetiedon hallintaa nopean tuotteistamisen tapauksissa. Tutkimus on toteutettu tapaustutkimuksena, jossa tarkasteltavia yrityksiä oli kolme kappaletta. Tutkimuksen kohteena olevista yrityksistä kaksi oli suuryrityksiä, ja yksi keskisuuri yritys. Kaikkien yritysten tuotteet olivat modulaarisia, ja kahdella yrityksellä tuote oli konfiguroitava. Aiemmin kirjoitetun kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että tuotetiedon hallinnan vaatimukset tuotteistuksessa riippuvat tuotteen modulaarisuudesta ja asiakastilauspisteestä. Nopean tuotteistamisen tapauksissa on tuotetiedon hallinnan näkökulmasta olennaista se, miten olemassa olevaan tuotteeseen lisätty moduuli vaikuttaa tuotteeseen. Jos lisätyllä moduulilla ei ole minkäänlaista vuorovaikutusta tuotteeseen, on tuotetiedon kannalta olennaista määrittää miten lisättävä moduuli hankitaan ja miten se toimitetaan. Jos lisättävä moduuli on vuorovaikutuksissa tuotteen kanssa, vaatii nopea tuotteistaminen myös tuotekehityksen osallistumista, ja myös tuotetietovaatimukset ovat samantyyppiset kuin normaalissa tuotteistusprosessissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nikolaus Kangas, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.