University of Oulu

”Sinä olet kapteeni Koukku ja minä olen kapteeni Mustaparta” : aikuisen tuki kansainvälisen adoptiolapsen leikissä

Saved in:
Author: Lappalainen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201308241623
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lappalainen, 2013
Publish Date: 2013-08-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Munter, Hilkka
Reviewer: Munter, Hilkka
Jakkula, Kaisa
Description:
Tutkielman lähtökohtana on ollut kiinnostus Suomeen muista maista adoptoituihin lapsiin ja heidän kehitykseensä. Tässä kiinnostuksen kohteena on erityisesti leikin kehitys. Haluttiin selvittää, mitä yksittäisen adoptiolapsen leikki sisältää ja miten hän käsittelee kokemuksiaan ja tietojaan syntymämaastaan leikin aikana. Haluttiin myös nostaa esille lapsen leikin tärkeys ja se, miten sitä voidaan tulkita. Tutkielman teoriaosuudessa perehdytään erityisesti leikin eri vaiheisiin lapsen kehityksessä, leikin ominaispiirteisiin sekä aikuisen tukeen lapsen leikissä. Teoriaosuudessa käsitellään myös adoptiolapsen kiintymyssuhdetta sekä kasvatuksellisia erityishaasteita, mitkä saattavat näkyä adoptiolapsen leikissä. Tutkielma toteutettiin laadullisena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin etnografista tapaustutkimusta. Tutkimuskohteena on seitsemänvuotias Matias poika, joka on kansainvälisesti adoptoitu Suomeen kaksivuotiaana. Lapsen nimi on muutettu tutkimuseettisistä syistä. Aineisto kerättiin kenttätyöskentelynä käyttäen osallistuvaa havainnointia. Kenttätyöskentely ajoittui seitsemään kuukauteen eli marraskuusta 2009 kesäkuuhun 2010. Tällä aikavälillä seurattiin lapsen leikkiä viisitoista kertaa hänen kotiympäristössään. Kertojen pituudet vaihtelivat tunnista yli kolmeen tuntiin. Aineisto perustuu havaintomuisitiinpanoihin, jotka kirjattiin ylös heti jokaisen leikkikerran jälkeen. Leikkihetket tapahtuivat tutkijan ja tutkittavan välillä. Leikkikertojen tapahumia teemoiteltiin tutkimyskysymysten avulla. Tutkimuskysymykset selkiintyivät aineiston keruun sekä analysoinnin aikana. Tutkimuskysymysten avulla syvennytään pohtimaan, mitä lapsi prosessoi leikissään ja miten se ilmenee leikissä. Tutkielmassa pohditaan myös miten aikuinen voi tukea erityisesti adoptiolapsen leikkiä. Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla tutkitaan, miten lapsi leikin lomassa käsittelee kokemuksiaan syntymämaastaan. Tutkielman tärkeintä antia oli lapsen luottamuksen kehittyminen aikuiseen leikin aikana sekä lapsen leikin kehittyminen. Tutkimusjakson alussa lapsi nimesi leikeissä roolihahmoja vain itselleen, mutta jakson lopussa lapsi nimesi rooleja myös aikuiselle. Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus kehittyi tutkimuksen aikana. Tutkimustuloksista käy ilmi, miten luottamus ja varsinkin fyysinen vuorovaikutus kehittyivät aineiston keruun aikana. Tutkimustulokset vahvistivat teoreettista käsitystä siitä, että leikkiessään lapsi prosessoi kokemiaan asioita sekä ajatuksiaan ja unelmiaan. Tutkija ja tutkittava tunsivat toisensa ennen tutkimuksen alkamista. Aiemmin luotu suhde ja vuorovaikutus syventyivät ja kehittyivät aineiston keruun aikana. Adoptiolapsi muodostaa luottavaisia suhteita aikuisiin yleensä hitaasti, siihen voi mennä jopa vuosia. Aikaisempi vuorovaikutus tutkijan ja tutkittavan välillä oli hyväksi tutkimukselle. Tutkimustulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos tutkija ja tutkittava eivät olisi aiemmin tunteneet toisiaan. Tutkimusaineistosta käy myös ilmi, että adoptiolapsi voi pohtia ja käsitellä kokemuksiaan syntymämaasta leikkien lomassa. Lapsen ajatukset ja kokemukset syntymämaasta tulivat spontaanisti kesken leikkihetkien. Tutkielma osoitti, kuinka tärkeää aikuisen tuki on lapsen vapaassa leikissä. Aikuisen ja lapsen yhteisleikissä aikuisen on tärkeää kuunnella lasta ja reagoida lapsen leikkialoitteisiin. Adoptiolapsen kanssa leikkiessä aikuisen kannattaa ottaa huomioon adoptiolapsen erityispiirteet ja lapsen henkilöhistoria ennen adoptiota. Tutkielma on luotettava etnografinen tapaustutkimus, mikä perustuu yhden tutkijan kirjallisiin havaintoihin. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää adoptiolasten leikkeihin, mutta niitä voidaan soveltaa myös kaikkien lasten leikeissä. Tutkielmasta voi olla hyötyä adoptiolasten kanssa työskenteleville sekä adoptiolasten vanhemmille. Tutkielmasta voi olla hyötyä myös niille, joita kiinnostaa leikki ja sen merkitys lapsille.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Lappalainen, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.