University of Oulu

Business communication online : case Profin

Saved in:
Author: Burrow, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309121684
Language: English
Published: Oulu : M. Burrow, 2013
Publish Date: 2013-09-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuure, Leena
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Kuure, Leena
Description:
The general aim of the study is to increase the understanding of online business communication. The study focuses on Profin, a Finnish manufacturer of sliding doors, windows and doors. Profin has both Finnish and international customers. Therefore, a lot of emphasis is given on issues brought by intercultural communication. The study reviews Profin’s current communication activities and explores the possibilities that the social web environment offers for businesses. The subject is topical because of the growing significance of web communication and social media as part of business communication. The study applies communication theory, content analysis theory and previous research concerning the social web environment. Different elements of web based business communication are defined in the theoretical framework on the basis of previous research. The used methodology includes case study and theory guiding contents analysis: the analysis is guided by theory but not fully defined by it. The results of the study show Profin’s aims and activities of business communication. The company’s homepage serves as a communication channel between Profin and its stakeholders. One of the strengths of the homepage is the detailed product information, available in four different languages. The contents analysis of Profin’s homepage views the company’s English page critically, pointing out its problems and suggesting areas of improvement. Proposed improvements include offering more services on the pages in foreign languages and adding a section for frequently asked questions. The opportunities that social media offers for Profin are also discussed. The contents analysis of Profin’s homepage supports the rebuilding of the page which takes place in near future. The research produces topical information also for other companies about the important issues of online business communication. Internet based communication and social media change constantly. Staying up-to-date with these changes is vital for companies. On that account, a timely research is relevant for anyone working in the field of business communication.
see all

Tutkielman yleisenä tavoitteena on lisätä tietoutta verkkoviestinnästä ja kansainvälisen yritysviestinnän haasteista. Tutkielma kohdistuu suomalaiseen ikkuna- ja ovivalmistajaan Profiniin, jolla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkielmassa tarkastellaan Profinin tämänhetkistä viestintää ja selvitetään sosiaalisen median yrityksille tarjoamia mahdollisuuksia. Aiheen tekee ajankohtaiseksi verkkoviestinnän ja sosiaalisen median merkityksen vahvistuminen osana yritysviestintää. Tutkielman teoreettisessa taustassa tarkastellaan viestintäteoriaa, sisällön analyysin teoriaa sekä sosiaalista mediaa. Yritysverkkoviestinnän erilaiset elementit on määritelty teoreettisessä viitekehyksessä aikaisemman tutkimuksen perusteella. Tutkielmassa on sovellettu tapaustutkimusta sekä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä: teoria ohjaa analyysiä määrittelemättä sitä kuitenkaan täysin. Tutkielman tuloksista käyvät ilmi Profinin viestinnälliset tavoitteet, käytännöt ja ongelmakohdat. Yrityksen kotisivu toimii viestintäkanavana Profinin ja eri sidosryhmien välillä. Kotisivun vahvuuksiin kuuluvat tarkat tuotekohtaiset tiedot, jotka löytyvät sivustolta neljällä eri kielellä. Kriittisessä sisällönanalyysissä nousivat esiin vieraskielisten sivujen puutteet verrattuna suomenkieliseen sivuun. Tutkielman perusteella keskeisimmät korjausehdotukset kotisivuille ovat useampien palveluiden tarjoaminen vieraskielisillä sivuilla ja usein kysyttyjen kysymysten lisääminen sivuille. Tutkielman tulosten perusteella pohditaan sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia Profinin yritysviestinnässä. Tutkimuksessa toteutettu sisällönanalyysi tukee Profinin kotisivujen lähitulevaisuudessa tapahtuvaa uusimista. Sähköinen viestintä ja sosiaalinen media muuttuvat jatkuvasti, ja yrityksille on tärkeää pysyä muutoksen mukana. Tutkielma tuottaa tähän liittyen uutta ja ajankohtaista tietoa verkkoviestinnästä kaikille yritysviestinnän parissa työskenteleville.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Burrow, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.