University of Oulu

“From zero to hero” : representations of hegemonic masculinity in Disney films

Saved in:
Author: Mäki, Fanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201309121686
Language: English
Published: Oulu : F. Mäki, 2013
Publish Date: 2013-09-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Haddington, Pentti
Description:
The aim of this study was to find out how hegemonic masculinity is represented in the main male characters of four Disney feature-length films from the 1990s. My hypothesis was that Disney films use the same representations as other mainstream entertainment where hegemonic masculinity is promoted as the ideal and the desired form of masculinity. As theoretical background for my research I used R. W. Connell’s theory of hegemonic masculinity that is formalized in the book Masculinities. I also used other theories from the field of masculine research, including feminist theory, theories of power, pop psychology approach and research on fairytales. Some of the theories that I used were to complement Connell’s theory, but some approached masculinity from another perspective. My corpus consisted of Disney films Beauty and the Beast, Pocahontas, Hercules and Tarzan. I chose a main male character from each of the films, examined their every scene and determined whether they represented hegemonic masculinity or not. In addition to the four main characters, I briefly analyzed a few other characters and what kind of masculinity they represented. I arrived to the conclusion in my study that all the four male protagonists had traits of hegemonic masculinity. Two of the four were very straightforward representations of hegemonic masculinity and the other two had some characteristics of it. In other male characters, that were briefly analyzed, there was a character who did not have any of the traits associated with hegemonic masculinity. My hypothesis, that hegemonic masculinity is represented in the main characters of the films, was confirmed and thus, Disney films promote traditional representations of men.
see all

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten hegemoninen maskuliinisuus ilmenee miespäähenkilöiden representaatioissa neljässä Disney-elokuvassa 1990-luvulta. Oletuksenani oli, että Disneyn elokuvissa käytetään samoja miehen esitystapoja kuin muussakin valtavirtaviihteessä, jossa hegemoninen maskuliinisuus esitetään ideaalina ja tavoitelluimpana. Teoriapohjana tutkimuksessa käytin R. W. Connellin hegemonisen maskuliinisuuden teoriaa, joka on esitelty kirjassa Masculinities. Taustamateriaalina käytin myös muita teorioita maskuliinisuuden tutkimuksen kentältä, kuten feminististä teoriaa, valtateoriaa, populaarimpaa sosiobiologista lähestymistapaa sekä satujen tutkimusta. Osa tutkimuksesta oli linjassa Connellin tutkimuksen kanssa tai sitä tukevaa, mutta osa tutki maskuliinisuutta muista lähtökohdista. Aineistonani käytin Disneyn elokuvia Kaunotar ja Hirviö, Pocahontas, Herkules ja Tarzan. Valitsin jokaisesta elokuvasta päähenkilöihin kuuluvan mieshahmon, jonka jokaisen kohtauksen tutkin hegemonisen maskuliinisuuden ilmentymisen kautta. Lopuksi kävin lyhyesti läpi myös muutaman muun hahmon esitystavat. Tutkimukseni tulos osoitti, että kaikissa neljässä tarkemmin tutkitussa miespäähenkilön esitystavassa oli piirteitä hegemonisesta maskuliinisuudesta. Kahden miespäähenkilön esitystavat toteuttivat suoraviivaisesti hegemonisen maskuliinisuuden kaavaa ja toiset kaksi toteuttivat sitä osittain. Lyhyesti läpikäydyissä muissa mieshahmoissa oli myös esitystapa, joka ei sisältänyt lähes lainkaan hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluvia ominaisuuksia. Oletukseni, että hegemoninen maskuliinisuus ilmenee valitsemieni elokuvien päähenkilöiden representaatioissa, piti kuitenkin paikkansa ja tästä päätellen Disney-elokuvat vahvistavat perinteisiä maskuliinisuuden esitystapoja.
see all

Subjects:
Copyright information: © Fanni Mäki, 2013. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.